Vodohospodářské stavby

Vodohospodářští specialisté se podílejí jak na řešení vodohospodářské problematiky měst a obcí včetně hospodaření s vodou v krajině a protipovodňových opatření, tak i na řešení vodního hospodářství v průmyslu ať už se jedná o novou výstavbu či o intenzifikaci případně rekonstrukci vodohospodářského zařízení stávajících závodů.

Profese jsou odborně komplexní a zahrnují chemicko – technologické a stavebně vodohospo­dářské skupiny, inženýrskou a dodavatelskou činnost včetně za­stupování investora ve funkci „správce stavby“ u velkých infra­strukturních projektů.

Disponujeme střediskem inženýrsko-geologického prů­zkumu s geotechnickou laboratoří.

Využíváme nejmodernější softwarové simulační modely pro efektivní technologické návr­hy čištění odpadních vod i pro řešení proudění v potrubí.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Vodohospodářských staveb

Průzkumy

 • Průzkumné práce zahrnující:
 • inženýrsko – geologický průzkum
 • polohopisné a výškopisné geodetické zaměření
 • chemicko – technologický průzkum

Projektová činnost

inženýrská
a konzultační činnost

 • Zpracování přípravné a projektové dokumentace ve všech stupních:
 • návrhy technologií úpravy a čištění odpadních vod
 • modelování procesů čištění pomocí software GPS-X
 • objekty zásobování vodou - jímací objekty, úpravny vody
 • mechanicko-biologické i chemické čištění průmyslových i komunálních odpadních vod včetně řešení čerpacích stanic
 • intenzifikaci a optimalizaci stávajících čistíren odpadních vod
 • komplexní řešení kalového hospodářství, hygienizace kalu
 • recyklace a znovuvyužití vod, energetické využití OV
 • zpracování generelů zásobování vodou a odkanalizování
 • protipovodňová opatření, úpravy vodních toků
 • Inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení, technický dozor investora, který u nejvýznamnějších staveb přechází do funkce správce stavby
 • Zpracování dokumentace nezbytné pro provozování vodohospodářské infrastruktury jako jsou provozní řády, kanalizační řády, manipulační řády, sledování a vyhodnocení zkušebních provozů, optimalizace provozu stávajících zařízení
 • Provozování vodohospodářské infrastruktury a poradenská činnost
 • Zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi

Dodavatelská činnost

 • Dodávky „na klíč“ stavební a technologické části úpraven a ČOV

Vybrané reference

Zásobování podzemní vodou pro Fatru
Zásobování výrobního areálu Precheza pitnou vodou
Dostavba kanalizace v obci Spytihněv

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.