Zastupování investora ve funkci inženýra („správce“) stavby

Pro projekty finančně podporované z prostředků EU (Fondu soudržnosti) v rámci operačního programu životní prostředí (OPŽP) nabízíme a dlouhodobě úspěšně vykonáváme činnost technického dozoru investora – správce stavby.

Činnost správce stavby zabezpečuje řádné, efektivní a ekonomické provádění stavebních prací dle schválené projektové dokumentace jejich důslednou kontrolou z hlediska Objednatele stavby v návaznosti na uzavřenou smlouvu, obchodní podmínky, podmínky poskytovatele podpory a všechny požadavky uvedené ve stavebním povolení a podmínek účastníků stavebního řízení.

Přehled nejvýznamnějších činností prováděných správcem stavby po dobu realizace projektu:

 • Účast ve výběrové komisi pro vyhodnocení nabídek v rámci soutěže na Zhotovitele díla
 • Připomínkování smluvních dokumentů a obchodních podmínek se Zhotovitelem díla
 • Připomínkování tendrové dokumentace
 • Seznámení se s přijatou nabídkou Zhotovitele, podkladovou částí projektu, rozhodnutími statní správy, schválenou projektovou dokumentací atp.
 • Organizace jednání Objednatele a Zhotovitele, zejména kontrolních dnů stavby v pravidelných intervalech
 • Zabezpečení předání staveniště Zhotoviteli a následné předávání jednotlivých pracovišť
 • Pořizování fotodokumentace
 • Dohled nad dodržení podmínek stavebního povolení a podmínek a vyjádření účastníků stavebního řízení
 • Schvalování realizační dokumentace stavby
 • Připomínkování změn projektu, kontrola ocenění, projednání s Objednatelem a jejich odsouhlasení
 • Schvalování podzhotovitelů
 • Vydávání závazných pokynů Správce stavby
 • Kontrola a odsouhlasení fakturace Zhotovitele
 • Dohled nad prováděním činnosti Zhotovitele dle kontrolního a zkušebního plánu a schválených technologických postupů
 • Kontrola kvality prováděných prací
 • Kontrola vedení stavebního deníku
 • Kontrola postupu prací dle schváleného programu prací
 • Kontrola podkladů pro předání a převzetí díla
 • Důsledná kontrola vzniku případných méně nebo víceprací
 • Dohled nad odstraňováním vad a nedodělků
 • Zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení akce a uzavření fakturace projektu
 • Vypracování průběžných zpráv Správce stavby o průběhu výstavby
 • Vypracování závěrečné zprávy, pokud je požadováno