O nás

  • Patříme k předním projektovým a inženýrsko-dodavatelským firmám v České republice. Své bohaté odborné zkušenosti společnost získala během 90 let naší historie.
  • Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti realizace staveb napříč odvětvími jsme schopni nabídnout realizaci investičních záměrů formou dodávky na klíč, tj. od zpracování projektové dokumentace, přes zajištění všech inženýrských činností až po realizaci stavby a jejího uvedení do provozu.
  • Disponujeme řadou odborníků s dlouholetou zkušeností ve všech potřebných profesích, což vytváří ideální prostředí pro zachování návaznosti mezi zpracováním projektové dokumentace a samotnou realizací
  • Výsledkem komplexnosti nabízených činností je optimalizace investičního záměru již v projektové fázi, čímž je zajištěno adekvátní využití investičních prostředků investora a garantováno dosažení odpovídajících provozních nákladů.

 

 

Historie společnosti Centroprojekt

…aneb od Bati až do současnosti

V roce 1925 vzniká projektové oddělení firmy Baťa ve Zlíně, v němž má kořeny akciová společnost CENTROPROJEKT GROUP. Originální urbanistická řešení firmy se uplatnila při budování výrobních a obytných celků během předválečné expanze Baťova koncernu např. ve Zlíně, v Sezimově Ústí, Třebíči, Partizánském, Borovu (bývalá Jugoslávie), Tilbury (Anglie), Belcampu (USA), Batanageru (Indie). Ke spolupráci jsou zváni vynikající architekti své doby: František Gahura, Vladimír Karfík, Jan Kotěra, Josef Gočár, Bohumil Fuchs, inženýři – prof. Bechyně, prof. Hruban, prof. List a další.

 

 

1945: Po II. světové válce přechází zlínský závod firmy Baťa do státního vlastnictví a je přejmenován na Svit. Také město Zlín dostává nový název – Gottwaldov. Projektová i prováděcí složka stavebního závodu se podílejí na poválečné obnově koncernu a na programu výstavby města. Podle návrhů architektů J. Voženílka, V. Karfíka, J. Kubečky, M. Drofy, A. Vítka a J. Holečka jsou realizovány významné objekty ve městě, např. Kolektivní dům, Zimní lázně, obytné domy ve východní části města, centrální sklad obuvi v n. p. Svit a jiné.

 

 

 

Později se činnost rozšiřuje i mimo region a vzniká samostatný národní podnik „Stavosvit“. S rozvojem celostátních investičních programů se projektová složka vyčleňuje do samostatné organizace „Projekční závody lehkého průmyslu, n.p. Gottwaldov„, která je později přejmenována na „Státní ústav pro projektování závodů lehkého průmyslu„.

 

1958 – 1965: Sloučením Státního projektového ústavu pro projektování dřevařského průmyslu v Praze vzniká „Státní ústav pro projektování závodů spotřebního průmyslu Centroprojekt Gottwaldov“. Podílí se na vypracování typových podkladů pro vícepodlažní monolitické univerzální objekty. Pražské pracoviště se vyčleňuje jako ústav Skloprojekt zaměřený na sklářský a keramický průmysl. Dovršuje se specializace CENTROPROJEKTu na projektování průmyslových závodů zejména kožedělného a textilního průmyslu.

 

 

 

1970 – 1989: V tomto období je podle projektů zpracovaných v CENTROPROJEKTu realizována řada průmyslových i občanských staveb, z nichž mnohé získaly ocenění v různých soutěžích. Patří k nim textilní závody Modeta Jihlava, Fezko Strakonice, Merina Trenčín, Slovena Čadca, centrální sklady obuvi a obuvnických materiálů Exico Partizánske, bavlnářský kombinát v Ružomberku, areál výzkumných ústavů v Liberci, vrchová koželužna hovězin Koželužne Bošany, centrální sklady chemikálií a opravářské provozy Svit Gottwaldov.

Požadavky na snižování zastavěných ploch vyúsťují v řešení vícepodlažního objektu s parametry velkoprostoru. Typickým příkladem je vlnařský kombinát Mosilana v Brně-Černovicích. Společenské a ekonomické změny po roce 1989 přinášejí na jedné straně uvolnění vazeb na nadřízený orgán a klasické tržní prostředí, na druhé straně ale podstatné omezení investiční výstavby především velkých průmyslových celků. Zásadní útlum v tradičních oblastech spotřebního průmyslu si vyžaduje rozšíření aktivit firmy do nových oborů a získávání nových zákazníků.

 

 

1992: Uskutečňuje se transformace ze státního podniku na akciovou společnost pod názvem Centroprojekt Zlín a.s. V CENTROPROJEKTu zůstává kádr kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Postupně se mění skladba zakázek, ubývá zakázek stavby „na zelené louce“ a přibývá projektů modernizací a rekonstrukcí. Rozvíjí se spolupráce se zahraničními investory v ČR. Roste objem občanské výstavby, bytových objektů, administrativních objektů, hypermarketů, distribučních center. Ekologickým stavbám dominuje výstavba a modernizace čistíren odpadních vod a dobudování kanalizačních sítí. CENTROPROJEKT se stává generálním dodavatelem mnoha staveb.

 

 

1996: Vrcholový management a zaměstnanci odkupují vlastnické podíly investičních fondů a drobných akcionářů. Do rukou lidí pracujících ve firmě se tak dostává výrazně majoritní část akcií společnosti. Je založena společnost AM INTERIÉR a.s., zabývající se návrhy a dodávkami interiérů na klíč, s rozhodující účastí CENTROPROJEKTu.

 

 

2000 – 2002: V anketě pořádané českou agenturou Czech Top 100 se firma umísťuje na prvním místě ze všech firem ve stavebním sektoru v hodnocení nejvíce obdivovaných firem za rok 2000. O rok později oceňuje profesionální úroveň provedení řady zakázek pro Prahu pražský magistrát Referenčním listem Hlavního města Prahy. Ve stejném roce vzniká dceřiná společnost Centroprojekt do Brasil se sídlem v brazilském Sao Paulu, v níž je CENTROPROJEKT většinovým podílníkem. Hlavními aktivitami společnosti jsou komplexní dodávky staveb a technologických zařízení v oblasti čištění odpadních vod a úpravy vod v Brazílii.

 

po 2004: Převodem jmění na hlavního akcionáře zaniká Centroprojekt Zlín a.s. bez likvidace. Nástupnickou společností je CENTROPROJEKT a.s. Dochází ke 100% koncentraci vlastnických podílů v rukou managementu a klíčových zaměstnanců firmy. Prodejem podílů ve společnosti AM INTERIÉR, a.s. končí přímá účast firmy na podnikání v oblasti interiérů. K rozvíjení aktivit na Slovensku zakládá CENTROPROJEKT a.s. novou společnost CENTROPROJEKT s.r.o. se sídlem v Novém Meste nad Váhom. CENTROPROJEKT rozšiřuje působnost na trzích v Jižní Americe, zakládá dceřinou společnost Centroprojekt Chile se sídlem v hlavním městě Santiagu.

 

2013 – Společnost Centroprojekt a.s. přechází na holdingovou strukturu CENTROPROJEKT GROUP a.s., která dává managementu více možností se rozvíjet a lépe reagovat na požadavky trhu a potřeby našich zákazníků.

 

Podporujeme…

Podle hesla „mysli globálně, jednej lokálně“ podporujeme především projekty ze Zlína a okolí.