Zajištění funkce koordinátora BOZP na staveništi

Odborné znalosti a dlouhodobé praktické zkušenosti z projektování a realizace významných stavebních zakázek nám umožňují komplexně přistupovat k řízení projektu v oblasti BOZP. Hlavní přidanou hodnotou pro zákazníka je schopnost předvídat a racionálně využívat znalosti z oblasti řízení BOZP. Vytváření účinných nástrojů managementu vede ke splnění všech požadavků za přiměřených nákladů a tím chrání klienta před sankcemi plynoucími z tohoto zákona.

 

Námi nabízený koordinátor bezpečnosti práce na staveništi je držitelem osvědčení vydaného Českou společností stavebních koordinátorů ČSSI. Jeho odborná způsobilost byla ověřena zkouškou z odborné způsobilosti podle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a má i dostatečné zkušenosti z jiných staveb, což je zárukou kvalitně prováděné práce, která přispěje k úspěšné realizaci Vašich projektů.

 

Co koordinátor BOZP nabízí?

V přípravné fázi stavby:

 • Spolupracuje s projektantem při tvorbě projektové dokumentace
 • Zpracuje Plán bezpečnosti práce, který je povinnou součástí dokumentace ke stavebnímu povolení
 • Navrhne vhodná opatření BOZP
 • Zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě
 • Zpracuje přehled rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví s ohledem na charakter stavby a její realizaci
 • Zpracuje a předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která jsou mu známa a která se dotýkají jejich činnosti
 • Dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací
 • Poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace
 • Zabezpečuje, aby plán přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště obsahoval údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce
 • Zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích

 

Ve fázi realizace (výstavby):

 • Ohlašuje zahájení stavebních prací inspektorátu práce, vyžaduje-li si to rozsah stavby, vypracuje náležitosti ohlášení
 • Koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby
 • Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • Informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací
 • Upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy
 • Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění
 • Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP dle skutečnosti
 • Sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy
 • Kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště, s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám
 • Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností
 • Zúčastní se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl stavebník přizván stavebním úřadem
 • Zúčastní se kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů