Rozhovor: 3 roky na projekt i výstavbu za 1,5 miliardy korun

Publikováno 22.7.2021

Rozsáhlé stavební investice v areálu Fatry, předního výrobce podlahových krytin a hydroizolačních fólií, si vyžádaly neobvyklý přístup. Na specifika přípravy i realizace jsme se zeptali technické ředitelky Ing. Olgy Vyčánkové.

Největší investiční projekt v historii Fatry zahrnuje výrobní a skladové haly o celkové výměře cca 4,5 tis. m2 a venkovní plochy o rozloze 5,5 tis. m2. | Zdroj fotografie: PSG

Ve Fatře jste v minulém roce dokončili investici válcovny za cca 1,5 miliardy korun. Jaká jsou od projektu očekávání? Daří se je naplnit? 

Olga Vyčánková: Hlavním cílem projektu bylo navýšení kapacit pro výrobu hydroizolačních fólií a podlahových krytin a tento cíl se podařilo splnit v obou produktových skupinách. 

Proč musely začít stavební práce dříve, než byl celý projekt kompletně odevzdán? Jak dlouho trvaly projekční práce? 

Stavební práce jsme byli nuceni zahájit před dokončením projekčních prací, protože jsme se nechtěli dostat do situace, kdy dodavatelé linek budou chtít expedovat desítky kamionů s technologií, a my ji nebudeme mít kde instalovat.

Při sestavování harmonogramu tak rozsáhlého projektu jsme samozřejmě počítali s možnými zdrženími a stanovili si značnou značnou časovou rezervu, přesto nás zaskočila neserióznost některých dodavatelů technologií, kteří zásadním způsobem porušili smlouvu a nedodali nám včas podklady, nutné k vypracování prováděcí projektové dokumentace, popř. nám je posílali s chybami či neúplné. Od jednoho dodavatele jsme během několika měsíců obdrželi myslím 12 verzí požadované dokumentace, než jsme se dopracovali k té finální.

Projekční práce byly zahájeny v polovině roku 2016 a trvaly téměř 2 roky. 

Interiér výrobní haly před dokončením a následnou instalací technologií pro výrobu podlahových krytin a hydroizolačních fólií. | Fotografie: PSG

Muselo i během výstavby docházet k úpravám projektu, aby byl dodržen harmonogram? 

Zásadní změna, která byla provedena za účelem urychlení stavebních prací, spočívala v náhradě původně plánované železobetonové věže pro umístění míchacího uzlu za ocelovou konstrukci.

Po schválení této změny statikem jsme ušetřili cca 6 týdnů výstavby. 

Jak probíhal vzhledem k těsnému harmonogramu výběr výrobní technologie válcovny? 

I když jsme byli na štíru s časem, na veškeré dodávky technologie a stavební práce probíhala několikakolová výběrová řízení.

Cílem bylo nejen zrealizovat projekt dle časového harmonogramu, ale i dodržet plánovaný rozpočet. 

Co bylo úkolem role konzultanta při projektu a výstavbě? 

Role konzultanta se zhostilo sdružení firem Centroprojekt a B-Projekting, které úzce spolupracovalo s investičním odborem Fatry. Jejich činnost spočívala v organizaci výběrových řízení včetně přípravy smluv s dodavateli, v koordinaci výstavby, provádění technického dozoru a předání díla. Tým konzultantů měl na starosti i změnové řízení, činnosti cost managementu apod.

Naprostá většina pracovníků konzultantského týmu svou činnost prováděla na vysoké odborné úrovni a představovala pro nás velkou pomoc. Pokud se vyskytla výjimka, ihned jsme se dohodli na výměně. 

Trendem doby je samozřejmě také ekologizace výroby i energetických zdrojů. Projevila se minimalizace vlivu na okolní prostředí i v případě výstavby nové válcovny? 

V rámci zjišťovacího řízení byl hodnocen vliv projektu na životní prostředí, následně bylo také potřeba zažádat o úpravu integrovaného povolení, které se na náš areál vztahuje. Z obou zmíněných úkonů jsme získali kladná stanoviska.

V průběhu samotné výstavby bylo dbáno na minimalizaci obtěžování okolí hlukem či prachem ze stavby, místní komunikace byla pravidelně čištěna.

Pořízená technologie výroby podlahovin a hydroizolačních fólií představuje uzavřený cyklus, tzn. vznikající odpady jsou po přepracování vráceny zpět do výroby. 

Vyvolala realizace válcovny další stavební investice ve Vašem výrobním areálu? 

Navýšení kapacity výroby vyžadovalo nejen vybudování haly pro umístění hlavních technologií, tedy válcovací a laminační linky, ale i výstavbu hal pro skladování, převíjení a balení.

Nezbytnou součástí projektu bylo zajištění dostatečných energetických zdrojů a chladicí vody, takže dlouhý seznam stavebních objektů zahrnoval takové položky, jako je trafostanice, kotelna, retenční nádrž či úpravny vod.

Z hlediska požárních požadavků bylo také nutné vybudovat novou stanici SHZ (stabilního hasicího zařízení) a zrealizovat rozvody samočinného hašení v objektech.

Bylo náročné zachování stávající výroby s ohledem na výstavbu nových výrobních provozů?

Jistě, nicméně všichni pracovníci Fatry chápali náročnost situace a vycházeli stavbě vstříc, byť např. logistika byla velmi ztížená, protože část areálu byla z důvodu výstavby neprůjezdná. Díky ukázněnosti zaměstnanců a dobré práci koordinátora bezpečnosti práce nedošlo v průběhu výstavby k žádnému pracovnímu úrazu. 

Co bylo důvodem k realizaci nové úpravny vody? 

Větší objem výroby představuje vyšší spotřebu chladicí vody, kterou využíváme jak strojně, tak věžově chlazenou. V nově vybudovaném objektu je strojně chlazená voda zajišťována kompresorovými chladiči a součástí budovy je také úpravna vody.

Ve skladových halách využíváte paletové posuvné systémy. Znamenalo to nějaké specifické požadavky na zakládání stavby? Jaké je jejich bodové zatížení? 

Ano, posuvné regály vždy vyžadují specifické požadavky, proto je potřeba mít jasno o konstrukci regálů již před zahájením projektových prací.

Zejména je nutné řešit založení – v našem případě se jednalo o zhuštěnou pilotáž v místě regálů, následně byla do konstrukce podlahy osazena vodicí kolejnice. Ta přenáší bodové zatížení od kola podvozku i 7 tun, přičemž celý regál může nést téměř 100 tun. 

Nová skladovací hala a zpevněné plochy. | Fotografie: PSG

Zlepšila se po dokončení nových výrobních a skladových hal interní logistika? 

Zlepšila se výrazně, technologické a skladovací soubory byly integrovány s ohledem na optimalizaci logistiky, ale pořád je co zlepšovat. K naprosté spokojenosti nám chybí vybudovat ještě jeden sklad. Jeho projekt už máme připravený.

Investice do nových objektů je hotová. Jak je hodnotíte? 

Tak obrovský investiční projekt nemá v celé historii Fatry obdoby. Zahrnuje výrobní a skladové haly o celkové výměře cca 4,5 tis. m2 a venkovní plochy o rozloze 5,5 tis. m2. Kdybychom ho nerealizovali, začali bychom přicházet o zákazníky, protože z důvodu nedostatečné výrobní kapacity bylo obtížné vykrýt všechny objednávky v požadovaných termínech.

Jsme přesvědčeni, že díky tomuto projektu si Fatra nejen upevní svou pozici významného evropského zpracovatele plastů, ale bude schopná expandovat na nové trhy.

Rozsáhlost stavby, délku realizace a pozitivní ekonomický dopad na firmu a její okolí ocenila i odborná porota, která tomuto projektu přiznala ocenění Stavba roku Zlínského kraje v kategorii Průmyslových a zemědělských staveb.

Zástupci investora, projektantů a konzultanta přebírají hlavní cenu v soutěži Stavba roku Zlínského kraje. Za Centroprojekt gratuluje Jan Mičola, ředitel divize Projekční a inženýrsko-dodavatelské činnosti, Pavlu Čechmánkovi, řediteli Fatry.

Funguje dnes již vše na 100 %/naplno?

Vše je funkční, linky jsou schopny efektivně vyrábět široké portfolio produktů ve vysoké kvalitě. Jejich kapacita je ale značná, takže jejich 100% využití je plánováno na rok 2025.

Očekáváme, že inovativní produkty, které jsme díky novým linkám schopni vyrábět, nám pomohou lépe se prosadit na světovém trhu.

Pohled na novou válcovny Fatry v Napajedlích. Nové skladovací plochy a hala se nachází mimo záběr. | Fotografie: PSG

Děkujeme za rozhovor a ať dílo dobře slouží!