Sběrný dvůr ve Zlíně

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Statutární město Zlín

Projektované náklady:
16,89 milionu Kč

Stručný popis stavby:
Záměrem investora Statutární město Zlín je vytvoření centrálního sběrného dvoru pro město Zlín včetně příměstských částí a chatových oblastí.
Sběrný dvůr bude jedno ze zařízení, které tvoří komplexní odpadové centrum pro nakládání s odpady a dlouhodobě zajistí splnění zákonných požadavků na odpadové hospodářství Statutárního města Zlína.
Sběrný dvůr je situován na stávající skládce Suchý důl, která se nachází na katastrálním území Zlín – Prštné vzdálené cca 6 km od centra města a cca 1,5 km severně od městské části Louky.
Staveniště se nachází na ploše I. etapy skládky, v místech kde se více než 20 let neukládá odpad, plocha je dnes využívaná k deponovaní některých složek odpadů vytříděných z TKO, nebo jako odstavná plocha pro kompaktor.
Plocha staveniště je sevřená vnitrokomunikací ve směru sever – jih (vážnice – fermentory) a komunikací sever – východ (vážnice – skládka). Terén je mírně zvlněný s kótami terénu od 301,00 – 303,00, povrch tvoří uježděná zemina pod kterou se nachází vrstva navážky převážně ze stavební činnosti (předpokládaná mocnost navážky je cca 0,5-1,0 m).