Technická variantní studie ČOV San Miguel v Mexiku

Místo:
San Miguel de Allende, Mexiko

Rok ukončení:
2008

Stručný popis stavby:
Připravili jsme technickou variantní studii rekonstrukce čistírny odpadních vod ve městě San Miguel de Allende, resp. v místní části El Nigromante se 4000 obyvateli.
Stávající čištění odpadních vod je na velmi nízké technické úrovni a nevyhovuje dnešním požadavkům jak z hlediska kapacity, tak i kvality vypouštěných odpadních vod.
Návrh představuje prakticky nové čistírenské zařízení, které bude postaveno v místě stávající nefunkční čistírny.
Navržená ČOV je řešena jako komplexní jednotka zajišťující jak čištění odpadních vod, tak i likvidaci vzniklých kalů.
Vzhledem k umístění ČOV v těsné blízkosti obytných budov jsou navržena taková opatření, kterými se negativní vliv na okolní výstavbu minimalizuje (zakrytí nádrží, čištění odsávaného vzduchu a eliminace hluku).
Návrh též respektuje nedostatek vody v dané oblasti, a proto předpokládá i možnost použití vyčištěné vody pro zavlažování.
Při stavebním řešení provozní budovy ČOV jsme respektovali místní architekturu.