Průmyslové stavby

Investorům nabízíme řešení průmyslového výrobního objektu jako celku, včetně všech doprovodných provozů souvisejících s vlastní výrobou, skladováním, zásobováním médii a energiemi, recyklací a čištěním odpadních vod, využitím druhotných surovin, systémem dopravy a manipulace apod.

Dlouholeté zkušenosti máme zejmé­na z projektování staveb pro lehký průmysl a příbuzné obory, logistických center, mon­tážních a skladovacích hal. Kromě zpracování kompletní projektové dokumentace nabízíme i realizaci stavby „na klíč“.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Průmyslových staveb

Průzkumy

 • stavební
 • statický
 • chemicko-technologický
 • dopravní
 • pedologický
 • dendrologický
 • inženýrsko-geologický
 • geodetické zaměření
 • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
 • územně-plánovací dokumentace
 • dok. pro územní řízení
 • dok. pro stavební povolení
 • dok. pro výběr zhotovitele
 • dok. pro provedení stavby
 • dok. skutečného provedení
 • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

 • dílčí dodávky stavební i technologické části
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
 • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
 • zapracování obsluhy
 • garanční test a předání díla

Průzkumy

Projektová činnost

inženýrská
a konzultační činnost

 • Teplárny s kotli na fluidní spalování uhlí i biomasy do výkonu 150 t/h páry
 • Parní turbíny do 30 MW s příslušenstvím a vyvedení výkonu do sítě vn
 • Spalovací turbíny do výkonu 100 MW
 • Spalovny odpadů komunálních i průmyslových
 • Výroba a rozvod stlačeného vzduchu (kompresorové stanice)
 • Výroba a rozvod stlačeného vakua (vakuové stanice)
 • Náhradní zdroje el. energie (dieselagregáty)
 • Plynové kotelny – teplovodní, horkovodní, parní
 • Kogenerační jednotky (s plynovými motory)
 • Tepelná čerpadla
 • Výměníkové stanice (pára/voda, voda/voda)
 • Systémy chladící vody (chladící věže)
 • Systémy chladné vody (strojní chlazení)
 • Vodní hospodářství – čerpání a doprava vody, úprava přídavné a cirkulační vody chladících okruhů, příprava vody pro vodní a parní kotle
 • Technická infrastruktura - inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, rozvody el. energie, sdělovací sítě, veř. osvětlení), komplexní návrhy základní technické vybavenosti. Využití hydrodynamického simulačního modelu MIKE
 • URBAN pro simulaci proudění ve vodov. a kanal. sítích
 • Generely zásobování vodou a odkanalizování
 • Průzkumné práce zahrnující inženýrsko – geologický průzkum, polohopisné a výškopisné geodetické zaměření a chemicko – technologický průzkum
 • Inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení, technický dozor investora, který u nejvýznamnějších staveb přechází do funkce správce stavby

Dodavatelská činnost

 • Kompletní stavební objekty kotelen, resp. výrobních bloků elektrárenských a teplárenských provozů (tj. spodní stavby – základů, ocelové konstrukce, opláštění)
 • Přípravy ploch pro realizaci investičních záměrů (přeložky inženýrských sítí, teplovodů, parovodů, plynovodů atd.)
 • Kompletní realizace provozních objektů:
 • kompresorové stanice (vč. strojních zařízení, resp. kompresorů, sušiček, vzdušníků atd.)
 • objekty spalinových ventilátorů
 • kompletní sila na popel, popílek, vápenec, písek atd. (spodní stavba i ocelové konstrukce)
 • úpravny vody (vč. technologie úpravy vody)
 • Ocelové konstrukce (skladovací a výrobní haly, konstrukce průmyslových filtrů)
 • Rekonstrukce fasád výrobních bloků
 • Průmyslové vysavače (provozní/objektové, technologické)
 • Zpevněné plochy a komunikace (živičné povrchy, cementobetonové kryty)
 • Železniční vlečky průmyslových areálů (budování nových, obnovy a rekonstrukce)
 • Elektroinstalační práce průmyslových celků (uceleného rozsahu)
 • Budování inženýrských sítí, kanalizace (průmyslové/chemické), vodovody atd.
 • Demolice stávajícícvvh provozů a objektů (i s ekologickou zátěží)

Vybrané reference

Optimalizace skladování pytlovaných krmných směsí
Rozšíření provozních zásobníků pro AFEED v Kroměříži
Expediční zásobníky pro krmné směsi v Milíně

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.