Energetické stavby

Zpracování kompletní dokumentace pro projekty úprav, rekonstrukcí či instalací nových zdrojů pro teplárny, elektrárny, spalovny a kotelny je dlouhodobě jednou z našich stěžejních činností.

V tomto oboru jsme se na­příklad podíleli na projektech paroplynových a tepel­ných elektráren využívajících technologie fluidního spa­lování a spalovacích a kondenzačních turbín, zpracovali jsme řadu projektů spaloven odpadů, na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů navrhujeme stav­by se solárními kolektory, tepelnými čerpadly, a kogene­račními jednotkami. Stavební části projektů a dílčí tech­nologické celky zajišťujeme dodavatelsky. Zabýváme se rovněž projekty výměníkových stanic tepla, horkovod­ních a teplovodních kotelen, vyvíječů páry apod.

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Energetických staveb

Průzkumy

  • stavební
  • statický
  • chemicko-technologický
  • dopravní
  • pedologický
  • dendrologický
  • inženýrsko-geologický
  • geodetické zaměření
  • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

  • studie proveditelnosti
  • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
  • územně-plánovací dokumentace
  • dok. pro územní řízení
  • dok. pro stavební povolení
  • dok. pro výběr zhotovitele
  • dok. pro provedení stavby
  • dok. skutečného provedení
  • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

  • dílčí dodávky stavební i technologické části
  • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
  • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
  • zapracování obsluhy
  • garanční test a předání díla

Průzkumy

Projektová činnost

inženýrská
a konzultační činnost

  • Teplárny s kotli na fluidní spalování uhlí i biomasy do výkonu 150 t/h páry
  • Parní turbíny do 30 MW s příslušenstvím a vyvedení výkonu do sítě vn
  • Spalovací turbíny do výkonu 100 MW
  • Spalovny odpadů komunálních i průmyslových
  • Výroba a rozvod stlačeného vzduchu (kompresorové stanice)
  • Výroba a rozvod stlačeného vakua (vakuové stanice)
  • Náhradní zdroje el. energie (dieselagregáty)
  • Plynové kotelny – teplovodní, horkovodní, parní
  • Kogenerační jednotky (s plynovými motory)
  • Tepelná čerpadla
  • Výměníkové stanice (pára/voda, voda/voda)
  • Systémy chladící vody (chladící věže)
  • Systémy chladné vody (strojní chlazení)
  • Vodní hospodářství – čerpání a doprava vody, úprava přídavné a cirkulační vody chladících okruhů, příprava vody pro vodní a parní kotle
  • Technická infrastruktura - inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, plynovody, rozvody el. energie, sdělovací sítě, veř. osvětlení), komplexní návrhy základní technické vybavenosti. Využití hydrodynamického simulačního modelu MIKE
  • URBAN pro simulaci proudění ve vodov. a kanal. sítích
  • Generely zásobování vodou a odkanalizování
  • Průzkumné práce zahrnující inženýrsko – geologický průzkum, polohopisné a výškopisné geodetické zaměření a chemicko – technologický průzkum
  • Inženýrská činnost v rámci územního a stavebního řízení, technický dozor investora, který u nejvýznamnějších staveb přechází do funkce správce stavby

Dodavatelská činnost

  • Kompletní stavební objekty kotelen, resp. výrobních bloků elektrárenských a teplárenských provozů (tj. spodní stavby – základů, ocelové konstrukce, opláštění)
  • Přípravy ploch pro realizaci investičních záměrů (přeložky inženýrských sítí, teplovodů, parovodů, plynovodů atd.)
  • Kompletní realizace provozních objektů:
  • kompresorové stanice (vč. strojních zařízení, resp. kompresorů, sušiček, vzdušníků atd.)
  • objekty spalinových ventilátorů
  • kompletní sila na popel, popílek, vápenec, písek atd. (spodní stavba i ocelové konstrukce)
  • úpravny vody (vč. technologie úpravy vody)
  • Ocelové konstrukce (skladovací a výrobní haly, konstrukce průmyslových filtrů)
  • Rekonstrukce fasád výrobních bloků
  • Průmyslové vysavače (provozní/objektové, technologické)
  • Zpevněné plochy a komunikace (živičné povrchy, cementobetonové kryty)
  • Železniční vlečky průmyslových areálů (budování nových, obnovy a rekonstrukce)
  • Elektroinstalační práce průmyslových celků (uceleného rozsahu)
  • Budování inženýrských sítí, kanalizace (průmyslové/chemické), vodovody atd.
  • Demolice stávajícícvvh provozů a objektů (i s ekologickou zátěží)

Vybrané reference

Technologický most pro Lovochemii
Rekonstrukce parních rozvodů 0,3 MPa města Zlína
Obnova kotelny pro Pardubickou nemocnici

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.

Zaujali jsme Vás? Napište nám

Na Váš dotaz se vždy pokusíme odpovědět do 24 hodin na uvedený email. Děkujeme