Ze stavby ekologizace energetického zdroje v Lovochemii

Ze stavby ekologizace energetického zdroje v Lovochemii

Publikováno 8.11.2013

 

V průběhu měsíců září, října a listopadu 2013 pokračovaly v rámci investiční akce stavební činnosti související s přípravou území.

Ze stavby ekologizace energetického zdroje v LovochemiiNa místě probíhaly i další přípravy stávajících prostor původní práškové kotelny K8, k výstavbě nového fluidního kotle s cirkulující fluidní vrstvou.

Nejdřív sítě, pak odstavení města od teplé vody

Stavební činnosti byly započaty přeložkami inženýrských sítí a potrubních rozvodů, vedoucích přes stávající kotelnu určenou k demolici. V rámci těchto činností byly provedeny přeložky potrubí v rámci kotelny, přeložky slaboproudých kabelů, kabelů měření a regulace stávajících kotlů K4 a K5 a přeložky silnoproudých rozvodů NN 0,4 kV.

Před samotnými demoličními pracemi na kotelně K8 bylo nutné zrealizovat statické zajištění stěny sousední plynové kotelny a přeložku potrubí horkovodu do města Lovosice. V rámci přeložky potrubí horkovodu (2x DN 350) bylo nutné provést odstávku města Lovosice od zdroje topné vody a to na dobu 48 hodin. Samotné přepojování bylo prováděno, vzhledem k omezené době odstávky, nepřetržitě po celou dobu odstávky.

Demolice staré kotelny pro tu novou

Po provedení přeložek bylo přistoupeno k samotným bouracím pracím jak v rámci stávající kotelny K8, tak na přilehlých provozech, zejména pak naftovém hospodářství, jehož součástí byly podzemní ocelové nádrže se zbytky nafty. Nádrže byly rozřezány a předány investorovi k likvidaci.

Bourací práce stávající kotelny K8 (výšky až 26m) byly prováděny strojní mechanizací našeho subdodavatele, společnosti Speciální stavby Most s.r.o. Samotné bourací práce byly provedeny s profesionálním přístupem a ohledem na některé, v té době nedokončené, přeložky kabelů a potrubí.

ŽB deska tloušťky 800 mm

V rámci stavebních činností výstavby nového objektu kotelny plynule navázala realizace spodní stavby, resp. realizace základové konstrukce kotelny. Kotelna, vč. nosné části technologie nového fluidního kotle byla navržena na základové železobetonové desce tloušťky 800 mm se sloupky pro kotvení ocelové konstrukce.

Realizaci spodní stavby bylo potřeba, zejména s ohledem na blížící se zimní období, provést ve velmi krátkém termínu. Přes počáteční obtíže s přípravou plochy se nakonec podařilo, i díky zvýšenému úsilí našeho subdodavatele, společnosti Raeder & Falge s.r.o., dokončit spodní stavbu za čtyři týdny.

Rozhodující betonářské práce, ať už při přípravě podkladního betonu nebo betonování samotné základové desky a sloupků pak byli prováděny až do pozdních nočních hodin.

V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace ve stupni Basic Design (BD) a Detail Design (DD) v závislosti na dostupnosti podkladů technologie. Do konce roku 2013 pak budou probíhat drobnější dokončovací práce a příprava na uzavření staveniště od vánočních svátků do nového roku 2014.