Zásobování podzemní vodou pro Fatru

Investor:
Fatra a.s.

Místo:
Napajedla, Zlínský kraj, ČR

Rok uvedení do provozu:
2019

Investiční náklady stavby:
cca 7 mil. Kč

Generální dodavatel:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Naše práce na projektu:
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)
dokumentace pro stavební povolení (DSP)
dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Parametry stavby:
Qmax: 17/s
Qmax: 16 000 m3/měsíc
Qmax: 150 000 m3/rok

Stručný popis projektu:
Celé dílo zahrnuje vybudování zhlaví pro studniční vrty NF1 a NF2, jejich osazení čerpací technikou včetně přívodu elektrické energie a osazení přístroji a systému pro řízení jejího chodu.
Dále pak vybudování vodovodní přípojky od vrtů k místu spotřeby (úpravna vody). Vodovodní potrubí je řešeno částečně podzemním vedením – propojka od vrtu NF2 k vrtu NF1, od vrtu NF1 pod silnicí s využitím stávající trubky jako chráničky do areálu Fatry, mimo jiné do vybudova­ného objektu SO 305 „Chladící vody“, kde se napojuje do již připraveného místa.
Tento projekt úzce souvisel s výstavbou nové válcovny pro Fatru.