Vyhledávací studie pro výjezdová stanoviště ZZS Zlínského kraje

Místo:
Zlínský kraj, Česká republika

Rok ukončení:
2013

Objednatel:
Zlínský kraj

Stručný popis stavby:
Investiční oddělení Zlínského kraje do Centroprojektu zadalo vyhledávací studii k umístění výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje( ZZS ZK) v souladu s parametry plánu plošného pokrytí Zlínského kraje.
Tento plán vycházel ze situace, kdy určité oblasti Zlínského kraje nesplňovaly zákonný požadavek na minimální dobu dojezdu vozidel záchranné služby z dosavadních stanovišť ZS umístěných hlavně ve větších městech, tedy 20 minut.
Dílo bylo rozděleno na čtyři části tak, aby v každém okrese bylo jedno nové stanoviště.
Výchozím podkladem byla mapa s dojezdovými vzdálenostmi vypracovaná specialisty ZS a požadavky na pozemek týkající se vhodného napojení na silniční komunikace, možnosti připojení na inženýrské sítě, vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům. Byla předepsána velikost a dispozice objektu podle počtu osob a zpevněná plocha pro vozidla ZS. Pozemky musely být vhodné k zástavbě budovou výjezdového stanoviště ZS podle územního plánu obce.
Na základě požadavků projektanti vykonávali činnost, která obvykle předchází jejich obvyklé práci zpracování projektového stupně pro územní rozhodnutí. Samotná práce sestávala zejména z vyhledávání pozemků v digitálních katastrálních mapách, prohlídkách lokalit na místě a jednáních se starosty obcí, kde měla být stanoviště ZS umístěna.
Další fází bylo předložení mnoha variant vytipovaných pozemků představitelům investičního oddělení Zlínského kraje a ZZS ZK k připomínkám. Na nich bylo konečné rozhodnutí, které lokality budou pro výstavbu z mnoha hledisek ty nejvhodnější. Po mnoha jednáních se v průběhu roku 2013 podařilo čtyři nové lokality úspěšně najít a to v obcích Morkovice-Slížany, Buchlovice, Slušovice a Suchá Loz.
Výjezdová stanoviště ZZS ZK v Morkovicích-Slížanech a Buchlovicích byla zařazena do datačního programu ROP. Pro tyto stanoviště byla již zpracovaná objemová a prověřovací studie. V současné době se zpracovává společná dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení. Předpokládá se realizace obou stanovišť je do konce roku 2015.