Typografia Brno

Místo:
Brno, Česká republika

Rok ukončení:
1994

Objednatel:
Typografie, tiskařský podnik Praha

Investiční náklady stavby:
931 mil. Kč

Stručný popis stavby:
Celková koncepce závodu ve svém řešení je jednoznačně podřízená technologii výroby. Konečným produktem výroby je novinový tisk a tisk periodik a publikací.
Celý závod je řešen jako kompaktní celek a je tvořen několika na sebe navazujícími objekty.
Páteří závodu je dvoupodlažní objekt haly rotaček, ke kterému je ze severní strany přičleněn čtyřpodlažní výrobní objekt a ze strany jižní třípodlažní objekt expedice a skladů.
Jednotlivá podlaží objektů jsou propojena vertikální jádry.
Součástí areálu jsou zastřešené dvory, umístěné na odvrácených stranách od výrobních objektů a uzavřené objekty pomocných provozů.
Konstrukce výrobních objektů je tvořena z monolitického železobetonu, ostatní objekty jsou navrženy z montovaných železobetonových skeletů.
Obvodový plášť je tvořen z keramických panelů, krytých hliníkovými prvky s typovými okny.

Základní technické údaje:
Zastavěná plocha: 13 966 m2
Podlahová plocha: 43 065 m2
Obestavěný prostor: 205 143 m2