Správce stavby: Splašková kanalizace Ludgeřovice

Místo:
Ludgeřovice, Česká republika

Rok ukončení:
2014

Investor:
Obec Ludgeřovice

Investiční náklady:
380 mil. Kč

Stupeň zakázky:

  • Splnění povinnosti správce stavby požadované ve smluvních podmínkách
  • Kontrola čerpání finančních prostředků a fakturace stavby
  • Výkon stavebního dozoru, kontrola jakosti a dodržování předepsaných technologických postupů prací
  • Zhotovování zpráv o postupu a ukončení prací

Stručný popis stavby:
Cílem projektu je zajištění odvádění splaškových odpadních vod oddílnou kanalizací a jejich zneškodňování čištěním na Ústřední čistírně odpadních vod Ostrava tak, aby byly splněny hodnoty dle příslušných předpisů České republiky a Směrnice Rady č. 91/271/EHS o čištění městských odpadních vod.
Projekt je v souladu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje a územním plánem obce Ludgeřovice.
Projekt zároveň vytvoří podmínky pro řešení zneškodňování odpadních vod z obce Markvartovice, která se nachází v povodí nad Ludgeřovicemi.

Základní technické údaje:
Odkanalizování a zneškodňování odpadních vod se týká celkem 4 474 nově napojených EO prostřednictvím rozšíření stokových sítí o 32 020 m.