Správce stavby: Čistá řeka Bečva II

Místo:
Okres Vsetín, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Investor:
Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko (SOMV)

Investiční náklady:
1 415 mld. Kč

Stupeň zakázky:
výkon funkce vedoucího sdružení Správce stavby
(nejvyšší úroveň výkonu technického dozoru investora, která je vyžadována u projektů podporovaných z OPŽP a s investičními náklady vyššími jak 300 mil. Kč, při které přebírá Správce stavby komplexně povinnosti, pravomoci a zodpovědnosti investora při realizaci díla).

Stručný popis stavby:
Projekt Čistá řeka Bečva II patří svým rozsahem 177 km nových stokových sítí budovaných v 18 obcích Vsetínského okresu a celkovými náklady mezi nejvýznamnější projekty v ČR realizované v současné době v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) Fondu soudržnosti EU.
Součástí Projektu je rovněž intenzifikace a rozšíření ČOV Lidečko a ČOV Velké Karlovice.
Celkově bude vytvořen předpoklad pro nové připojení 14 791 obyvatel na soustavnou stokovou síť.