Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování

Místo:
Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice, Slopné

Rok ukončení:
2012

Investor:
Svazek obcí Aglomerace Dolní Lhota

Investiční náklady:
260 mil. Kč

Stupeň zakázky:v
šechny projektové stupně

Stručný popis stavby:
V rámci projektu byla ve zmíněných obcích vybudována kompletní nová síť gravitační splaškové kanalizace.
Splaškové odpadní vody vyúsťují do společné mechanicko-biologické ČOV, která je vybudována v obci Dolní Lhota.
ČOV je řešena jako kompletně zakrytá s odtahem vzdušniny přes dezodorizační filtr, zde zde také instalována kompletní kalová koncovka s odvodňováním kalu.
Koncentrační limity nutrietů na odtoku z ČOV byly po dohodě s Povodím Moravy voleny s ohledem na ochranu vodní nádrže Pozlovice.
Řešená oblast zasahuje do chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a je součástí ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů Luhačovice.

Základní technické údaje:
kapacita ČOV: 2 870 EO
délka liniových vedení: 27 503,5m (stoky a výtlačná potrubí)
počet čerpacích stanic: 2