SČOV Jablonec nad Jizerou

Místo:
Jablonec nad Jizerou, Česká republika

Rok ukončení:
1994

Objednatel:
Hybler a.s.

Stručný popis stavby:
Mechanicko-biologická čistírna je určena pro společné čištění splaškových odpadních vod z města a průmyslových OV z textilního závodu Hybler a.s.
Do trvalého provozu byla ČOV uvedena v roce 1994.
Čistírna je navržena pro kapacitu 14 400 ekvivalentních obyvatel.
Z celkového množství OV 2542 m3/d činí OV průmyslové textilní 87 %.
Mechanicko-biologická ČOV s neutralizací průmyslových OV, aktivace s nitrifikací zabezpečující odstraňování organického znečištění a částečné odstraňování dusíku a fosforu.

Skladba:

  • neutralizace průmyslových OV,
  • čerpací stanice,
  • mechanické předčištění – lapák štěrku, česle,
  • aktivační nádrže,
  • dosazovací nádrže,
  • dmychárna,
  • měření vyčištěných OV,
  • kalové hospodářství s aerobní stabilizací kalu a mechanickým odvodňováním,
  • zahušťovací nádrž,
  • provozní budova.

Základní technické údaje:
Množství odpadních vod
Qd: 2542 m3/d
Znečištění OV (projekt)
Počet ekv. obyvatel: 14 400 EO
BSK5: 866 kg/d
NL: 264 kg/d
Čisticí efekt ČOV na BSK5: 96,4%