SČOV Frýdlant v Čechách

Místo:
Frýdlant, Česká republika

Rok ukončení:
1996

Objednatel:
Slezan Frýdek – Místek a.s.

Stručný popis stavby:
Mechanicko-biologická ČOV je určena pro společné čištění splaškových a dešťových vod z města Frýdlantu a průmyslových textilních odpadních vod ze závodu Slezan a.s. tiskárna textilu Frýdlant.
Výstavba čistírny byla zahájena v roce 1992 a do zkušebního provozu byla uvedena v roce 1996.
Čistírna je navržena pro kapacitu 21 000 EO.Mechanicko-biologická čistírna, aktivace s nitrifikací a denitrifikací s předřazenými anaerobními sekcemi pro splaškové a průmyslové textilní odpadní vody.
ČOV slouží pro odbourávání organického znečištění, zvýšené odbourávání dusíku a fosforu a částečné odbarvování průmyslových odpadních vod.
Skladba:

 • mechanické předčištění splaškových OV,
 • čerpací stanice splaškových OV,
 • usazovací nádrž,
 • dešťová zdrž,
 • mechanické předčištění průmyslových OV,
 • čerpací stanice průmyslových OV,
 • vyrovnávací nádrž průmyslových OV,
 • aktivační nádrže s anaerobní, denitrifikační a nitrifikační zónou,
 • dosazovací nádrže,
 • měrný objekt – měření vyčištěných OV,
 • dmychárna,
 • kalové hospodářství s vyhřívanou anaerobní stabilizací kalu a mechanickým odvodňováním,
 • plynové hospodářství včetně plynového motoru pro výrobu elektrické energie,
 • provozní budova ČOV.

Základní technické údaje:
Množství odpadních vod
Qd: 5644 m3/d
Znečištění OV
Ekv. počtu obyvatel: 21 000 EO
BSK5: 1260 kg/d
NL: 810 kg/d
Čisticí efekt ČOV na BSK5: 91,1%