Rekonstrukce energetického zdroje MTZ Benešov

Místo:
Benešov, Česká republika

Rok ukončení:
2015

Objednatel:
Městská tepelná zařízení s.r.o.

Stupně zakázky:
dokumentace pro studii proveditelnosti
územní řízení
stavební povolení
dokumentace pro výběr dodavatele
dokumentace pro provádění stavby
inženýrská činnost

Stručný popis stavby:
Ve stávající parní kotelně na spalování topného oleje byly rekonstruovány parní kotle na teplovodní kotle a palivo olej bylo nahrazeno zemním plynem. Tím došlo k úsporám tepla a především k podstatnému snížení emisí SO2 a CO. Zároveň došlo k úsporám nákladů při výrobě tepla, neboť zemní plyn je levnější než topný olej.
Vzhledem k aktuálním potřebám tepla, které je dodáváno do okolních bytů a provozoven, byl instalovaný  výkon kotelny snížen z 18,2 MW na 10,5 MW (tři kotle po 3,5 MW).
Ve druhé etapě výstavby byla do stávající parní výměníkové stanice umístěna nová kogenerační jednotka od firmy TEDOM o tepelném výkonu 1757 kW a o elektrickém výkonu 1 560 kW. Využitím zemního plynu ke kogenerační výrobě elektřiny a tepla (KVET) došlo k úsporám primární energie.
Tím, že byly instalovány také dvě akumulační nádrže o objemu po 80m3, je zajištěno pro letní období zásobování lokality teplem jen z provozu kogenerační jednotky (v podstatě využití  odpadního tepla).
Tržby za vyrobenou elektrickou energii vylepšují hospodaření Městských tepelných zařízení s.r.o. Benešov, které jsou provozovateli zdroje a umožňují uvažovat o snížení cen tepla pro obyvatelstvo.
Jak bylo konstatováno při kolaudačním řízení, naměřené hodnoty hluku i emisí při skutečném provozu potvrdily, že předpokládané hodnoty jsou plněny pod stanovenými limity a je možné přejít ze zkušebního provozu na provoz trvalý.