Projekt rekonstrukce objektu okresního soudu v Mostě připravil Centroprojekt ze Zlína

Projektová příprava budovy Okresního soudu v Mostě

Publikováno 17.12.2007

Jedním z významných projektů, který aktuálně připravujeme, je dokumentace pro výstavbu nové budovy Okresního soudu v Mostě. V této aktualitě vám celý objekt představíme.

V plánované soudní budově budou sídlit tři justiční organizace – Okresní soud v Mostě, Okresní státní zastupitelství Most a Mediační a probační služba. Samotná stavba je umístěna v centru města Most v blízkosti 1. náměstí, souběžně s ulicí Jiřího z Poděbrad, v blízkosti objektů divadla a bývalého objektu KSČ.

Projekt rekonstrukce objektu okresního soudu v Mostě připravil Centroprojekt ze ZlínaŘešené území je regulováno Územně plánovací dokumentací na stupni sídelního útvaru – Územním plánem města Mostu, který stanoví zásady využití území. Celková výměra plochy pro stavbu nové budovy je cca 8 594 m2.

Justiční areál ve tvaru písmene U

Nový soudní objekt je navržen jako kompaktní budova tvaru písmene U. Bude mít čtyři nadzemní podlaží, kryté atrium a jedno podzemní podlaží. Hlavní hmotu objektu tvoří tři na sebe kolmá křídla, která vymezují jednostranně prosklené vnitřní atrium.

Směrem do něj jsou situovány ochozy, které slouží pro přístup účastníků řízení k jednacím síním. Tato koncepce umožňuje, aby justiční stráž měla optimální přehled o dění ve veřejném prostoru soudu.

Upoutá hliníková fasáda a prosklení

Hmotové řešení objektu odpovídá jeho charakteru – je jednoduché a strohé. Obvodový plášť tvoří u převážné části objektu odvětrávaný fasádní systém s obkladem z přírodního kamene (žula) na nosném roštu. Prosklení průhledných částí bude tvořeno reflexním sklem, v neprůhledných částech sklem smaltovaným.

Projekt rekonstrukce objektu okresního soudu v Mostě připravil Centroprojekt ze Zlína

Atika nad čtvrtým podlažím bude z vnější strany obložená fasádním systémem s oplechováním. Věže rohových schodišť budou z vnější strany prosklené s hliníkovým fasádním systémem a průhledným prosklením.

Vertikálně zalomená vstupní část na západní straně, uzavírající atrium, bude z prosklenného fasádního systému na ocelové konstrukci s bezpečnostním reflexním zasklením.

Vše podřízeno přehledu a bezpečnosti

Projekt rekonstrukce objektu okresního soudu v Mostě připravil Centroprojekt ze ZlínaDispoziční řešení budovy je plně podřízeno provozním potřebám soudních institucí. V podzemním podlaží budou v převážné míře situována parkovací stání pro zaměstnance (51 stání) a technické zázemí.

V prvním podlaží je umístěn hlavní vstup do budovy, na který navazuje kontrolní stanoviště justiční stráže se zázemím. Po průchodu tímto bezpečnostním bodem se vstupuje do dvorany, z níž jsou přístupná pracoviště s největším pohybem veřejnosti (podatelny, pokladny, aukční síně). V části, která není přístupná veřejnosti, je umístěno stravování zaměstnanců.

Provozně je budova soudu řešena s důrazem na objektovou bezpečnost tak, aby nedocházelo k nežádoucímu styku zaměstnanců soudu s účastníky řízení. Dispoziční řešení je dáno požadavkem na vytvoření pracovních minitýmů.

Základní technické údaje o budově

  • půdorys ve tvaru písmene U na úrovni 1. NP, rozměry 65,1 x 47,4 m,
  • maximální výška nad upraveným terénem 20,6 m, výška atiky nad 4. NP +16,2,
  • úroveň +0,00 je určena 278,2 m n. m.,
  • konstrukční výška v 1. PP je 3,6 m, v nadzemních podlažích 3,8 m,
  • světlá výška 1. PP je 3,3 m, v 1.-4. NPje 3 m (po podhled),
  • zastavěná plocha v 1. NP je 3 023 m2, včetně předsazených schodišť v 1. NP 3 305 m2,
  • obestavěný prostor: 60 670 m3.

Sdružení pro přípravu projektové dokumentace

Na zpracování potřebných podkladů bylo ustaveno Sdružení projektových organizací CENTROPROJEKT a.s. a VPÚ DECO PRAHA a.s. V současné době je zpracovávána dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro zadání stavby (pro výběr zhotovitele).

Předmětem řešení sdružení byla i dokumentace pro územní řízení (v roce 2006) včetně zajištění územního rozhodnutí a dokumentace pro vydání stavebního povolení (duben 2007) a vydání stavebního povolení.