Projekt odkanalizování aglomerace Dolni Lhota projektovala zlínská firma CENTROPROJEKT

Projekt odkanalizování aglomerace Dolní Lhota se blíží k dokončení

Publikováno 5.2.2010

V letech 2006 až 2010 jsme zpracovávali projekt odkanalizování aglomerace u Luhačovic ve všech stupních projektové dokumentace. Nyní se blíží k závěru proces realizace, u kterého přípravu krátce shrneme v tomto článku.

Projekt odkanalizování aglomerace Dolni Lhota projektovala zlínská firma CENTROPROJEKT

Čistírna odpadních vod v Dolní Lhotě

Jako nutné řešení trvalého problému znečišťování údolní nádrže Pozlovice a následně i celé lázeňské lokality Luhačovice nečištěnými odpadními vodami bylo vybráno rozsáhlá vodohospodářská investice.

Další komplikací původního stavu byl trvalý přísun nutrientů (dusíku a fosforu) do nádrže a následná eutrofizace a hypertrofizace vody v nádrži v takovém rozsahu, že s nástupem vysokých letních teplot je koupání v přehradě prohlášeno za nebezpečné při koupání.

Jako řešení výše uvedených závad bylo zahájeno čištění údolní nádrže Pozlovice od desetiletých usazenin. Nezbytným druhým krokem je zneškodňování splaškových odpadních vod z obcí v povodí nad nádrží. Právě druhý problém řeší projekt „Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování„.

Řešením je ČOV a kanalizace čtyř obcí

Projekt odkanalizování aglomerace Dolni Lhota projektovala zlínská firma CENTROPROJEKTSamotný projekt zahrnoval projektové a stavební investice na území Svazku obcí aglomerace Dolní Lhota (Dolní Lhota, Horní Lhota, Sehradice a Slopné) je rozdělen na pět staveb:

  • společná čistírna odpadních vod (ČOV) Dolní Lhota,
  • kanalizace Dolní Lhota,
  • kanalizace Horní Lhota,
  • kanalizace Sehradice,
  • kanalizace Slopné.

Pro řešení problémů byla vybudována zcela nová síť gravitační splaškové kanalizace se zaústěním do společné čistírny odpadních vod. Tato ČOV je mechanicko-biologická s kapacitou 2780 EO. Vzhledem k blízké obytné zástavbě je kompletně zakrytá s odtahem vzdušniny přes dezodorizační filtr. Objekt má navržen kompletní kalovou koncovku s odvodňováním kalu.

Koncentrační limity nutrientů na odtoku z ČOV byly po dohodě s Povodím Moravy voleny s ohledem na ochranu vodní nádrže.

Parametry kanalizace

Na nově vybudovanou kanalizační síť budou připojeny veškeré nemovitosti, dešťové odpadní vody budou odváděny původním kanalizačním systémem.

Celkem je navrženo 27 503,5 m liniových vedení (stoky a výtlačná potrubí). Vedle těchto stok jsou pro napojení nemovitostí navržena „kanalizační napojení“ o celkové délce 2 900 m. Na stokové síti jsou navrženy dvě čerpací stanice.

Více v naší referenci

Aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování