V přípravě: nové výrobní prostory pro plastikářskou společnost

V přípravě: nové výrobní prostory pro plastikářskou společnost

Publikováno 12.6.2012

Začátkem letošního roku jsme byli osloveni zástupci firmy Fremach Morava, abychom pokračovali na projektu dostavby výrobního areálu v Kroměříži.

Investor pro nás nebyl neznámý, neboť v roce 2008 jsme pro něj zpracovali dokumentaci pro územní řízení na celkové rozšíření výrobního areálu. Následně jsme zpracovali i projekt pro stavební povolení i projekt pro provádění stavby SO 020 Expedice a lakovna. Následně byla stavba zahájena a společně s naším výkonem autorského dozoru úspěšně dokončena a zkolaudována na podzim téhož roku.

Poté došlo k celosvětovému útlumu výroby, který měl dopad i na fy Fremach. Situace se však postupem času zlepšila a výsledkem bylo, že investor se rozhodl pokračovat v dostavbě areálu a vybral si naši organizaci jako generálního projektanta.

Od stavebního povolení k DPS

Zahájili jsme tedy ihned práce na projektu pro stavební povolení dle původně zpracovaného a schváleného DUR a to hlavní stavební objekty – SO 021- Sklad, montáž, administrativa a 022 – Úpravy stávajícího objektu, včetně doprovodných objektů, jako Vrátnice, Přístřešek pro kola, zpevněné plochy, inženýrské sítě.. Investor ovšem změnil požadavky na rozsah a velikost dostavby, zejména plochy skladů a montáže, došlo i k úpravě architektury stavby a umístění administrativních prostor jako vestavby v hale.

Proto jsme ihned zahájili práce na dokumentaci DPS, která tyto požadavky investora akceptovala. V průběhu zpracování probíhaly pravidelné kontrolní dny na projektu, nezřídka i 2 x za týden. Byla zde ale přímá vazba projektanta na investora a opačně a tento stav považuji za optimální, i když požadavky investora byly mnohdy složité a měnila se mnohdy i koncepce technického řešení.

Architektonicko-stavební řešení

Dostavba výrobního areálu je z hlediska urbanistického a architektonického navržena v souladu s principy stávajících budov a tvoří ucelený architektonický celek. Současně je dostavba budovy řešena i s ohledem na stávající infrastrukturu a bezproblémové dopravní napojení pomocí stávajících areálových komunikací.

Nová skladová a montážní hala navazuje na východní průčelí stávajících objektů. Na jižní straně se nachází poblíž parkoviště dvoupodlažní administrativní část. Situování nových objektů je determinováno stávající zástavbou, technologickými požadavky a prostorovými možnostmi staveniště. Oproti předchozímu stupni PD byly objekty SO 021.1 a SO 021.2 zvětšeny a SO 021.3 zcela přepracován a přesunut do jižní části přiléhající k SO 021.2, s novým přístavkem schodiště a výtahu.

V navrhované skladové hale SO 021.1 bude umístěn sklad periferií, sklad forem, sklad surovin, sklad hotových výrobků, prostor pro reklamace zboží, prostor příjmu a expedice.

V montážní hale SO 021.2 jsou rozmístěny prostory pro ruční montáž komponentů, kancelář, strojovna VZT a hygienické zázemí.

V SO 021.3 – Administrativa jsou v 1. NP umístěny vstupy pro zaměstnance a do administrativy, dvě hygienické zázemí, velkoplošná kancelář s možností variabilního rozmístnění kancelářských pracovišť, menší jednotlivé kanceláře, zasedací místnost, dvě schodiště a výtah. Ve 2. NP jsou zasedací místnosti, kotelna, spisovna, hygienické zázemí. Prostory zázemí šaten, umýváren a jídelna jsou umístěny do 2. nadzemního podlaží stávajícího objektu SO 022. Oproti předchozímu stupni PD je v 2.NP na místě původní střechy stávajícího objektu nově umístěna kuchyně s rozšířenými prostory samoobslužného bufetu.

Architektonické řešení je podřízeno vzhledu stávajících objektů. Barevné řešení odpovídá firemnímu manuálu.

Stavba se už nerýsuje, stavba běží

Nyní již běží vlastní realizace, které byly zahájeny z provozních důvodů výstavbou objízdné komunikace, parkoviště pro zaměstnance a dešťové kanalizace. Dodavatelem první části dodávky je zlínská firma PSK, a.s. Touto činností se umožní vyklidit stávající zpevněné plochy a prostory s bývalými obloukovými halami, kde již v průběhu 1. týdne v červenci bude zahájena pilotáž hlavní halové části.

Dodavatelem hlavního objektu a rekonstrukce stávajícího bude vítězná firma Keraming ze Slovenské republiky, která v loňském roce úspěšně realizovala výstavbu nového závodu Fremach v Trnavě.