Dopravní a inženýrské stavby

Zajišťujeme komplexní zpracování projektové dokumentace pro výstavbu silničních komunikací, včetně jejich rekonstrukcí, terénních a sadových úprav a veřejného osvětlení.

Dále nabízíme řešení odstavných a parkovacích ploch, náměstí, ná­vrhů dopravního značení, cyklistic­kých stezek, venkovních sportovišť, sanací sesuvů a odpadového hospo­dářství. Zabezpečujeme i průzkumy (dopravní, IGP, pedologický, dendro­logický a pasportizace silničních ko­munikací a dopravního značení).

Nabízené služby

Přehled všech našich služeb a prací, které poskytujeme v rámci Dopravních a inženýrských staveb

Průzkumy

 • stavební
 • statický
 • chemicko-technologický
 • dopravní
 • pedologický
 • dendrologický
 • inženýrsko-geologický
 • geodetické zaměření
 • zaměření stávajícího stavu

Projektová činnost

 • studie proveditelnosti
 • studie architektonické, zastavovací, technologické, dopadů stavby na životní prostředí (EIA) aj.
 • územně-plánovací dokumentace
 • dok. pro územní řízení
 • dok. pro stavební povolení
 • dok. pro výběr zhotovitele
 • dok. pro provedení stavby
 • dok. skutečného provedení
 • autorský dohled

inženýrská
a konzultační činnost

Dodavatelská činnost

 • dílčí dodávky stavební i technologické části
 • realizace staveb formou dodávky „na klíč“
 • sledování, řízení a vyhodnocení zkušebního provozu
 • zapracování obsluhy
 • garanční test a předání díla

Vybrané reference

Nové dopravní napojení průmyslového areálu Kosteleckých uzenin
Okružní křižovatka pro sídliště
Rekonstrukce křižovatek na Pasecké ve Zlíně

Podívejte se na detaily vybraných aktuálních referencí v galerii. Další reference Vám rádi poskytneme na vyžádání.