Rekonstrukce baťovského sila na Centrum strategických služeb NWT ve Zlíně

Ze sila moderní víceúčelovou budovou

Publikováno 10.8.2014

V současné době probíhají intenzivní práce na stavbě „Centra strategických služeb společnosti NWT a.s.“ v areálu bývalého sila ve Zlíně – Prštném.

Projektová dokumentace řeší z větší části změnu (rekonverzi) dokončené stavby, malá část je řešena jako nové objekty charakteru inženýrských sítí a komunikací.

V rekonstruovaném objektu budou umístěny prostory pro:

  • vedení společnosti,
  • kancelářské prostory,
  • prodejní a opravárenské prostory,
  • technické zázemí,
  • zázemí pro zaměstnance včetně stravovacího zařízení.

V rámci rekonverze sila bude nutná úprava stávajícího dopravního napojení na ulici Přímá a návrh dopravního řešení v rámci pozemku investora vč. řešení dopravy v klidu.

Historie baťovského sila

Objekt byl vybudován v roce 1938 stavebním oddělením firmy Baťa a sloužil jako obilní silo a skladiště. Dispozice základního objemu má 3 konstrukční moduly na šířku a 9 modulů na délku o modulovém rozměru 6,15 x 6,15 m.

Část skladiště má 6 nadzemních podlaží a půdorysně 5 konstrukčních modulů v podélném směru. Část sila má 8 nadzemních podlaží a na délku 4 moduly. Celý objekt má jedno podzemní podlaží. V podzemním podlaží se nacházejí manipulační prostory a archiv.

 

Na střeše se nacházejí objekty strojoven. Obě provozní části jsou přístupné společným schodištěm. Původní výtah realizovaný na severní fasádě není dochovaný.

Pro daný objekt byl proveden pasport stávajícího stavu a stavebně technický průzkum objektu. Stav železobetonových nosných konstrukcí objektu je vyhovující, odpovídá stáří objektu a jeho amortizaci. Statický model stavby upřesnil a potvrdil možnost postupného odbourávání převážné části stěn sila se zachováním ztužujících stěn v osách sloupů.

Stav po kompletní proměně

Základním principem uvažovaného záměru je přizpůsobení dotčené budovy požadavkům pro vnitřní provoz společnosti s respektem k architektonicky cenné a historicky významné stavbě, která tvoří dominantu okrajové části centra Zlína.

 

Hlavní zásahy do hmoty budovy jsou navrženy v podobě úpravy velikosti a rozmístění otvorů v obvodovém plášti, vytvoření reprezentativní nástupní plochy dominantním schodištěm na podnož budovy tvořenou betonovými rampami a návrhem vstupní bezbariérové rampy.

Okenní otvory severní a jižní fasády ve skladových patrech jsou navrženy v původní podobě horizontálních pásových oken a dále je s nimi v kontrastu navrženo prosvětlení kancelářských pater výrazně vertikálními okny. Prosvětlení západní fasády je navrženo původními horizontálními pásovými okny s upravenými pozicemi parapetů s ohledem na provoz jednotlivých pater. Východní vstupní část bude prosvětlena na celou výšku vstupního foyer pomocí prosklených výkladcových stěn.

Prosvětlení kancelářských pater východní fasády je navrženo horizontálními pásovými okny.

Fasádní plášť bude tvořen kombinací původní podoby režného zdiva s fasádní omítkou bílé barvy pro odlehčení hmoty budovy. Rekonstrukce obvodového pláště včetně konstrukce střechy a výplní otvorů bude provedena s ohledem na dosažení vyhovujících tepelně technických vlastností budovy.

Na severní fasádě je navrženo nové ocelové požární schodiště v místě dřívějšího nákladního výtahu.

Ve vstupním převýšeném prostoru foyer zůstanou zachovány železobetonové hlavy sýpek jako odkaz na původní funkci budovy. Prostor nad hlavami těchto sýpek je tvořen rastrem železobetonových stěn, které probíhají od 2. NP do 7. NP. Z důvodu využití tohoto prostoru budou stěny vybourány v maximální možné míře s ohledem na statické zajištění tuhosti objektu a budou vytvořeny nové stropní konstrukce.

Interiér je navržen zčásti s odkazem na stávající materiály typické pro výstavbu výrobních budov tehdejší firmy Baťa (režné zdivo, beton) v kombinaci s materiály charakteristickými pro 21. století (skleněné interiérové příčky a výkladce).

Základní parametry stavby

Směnnost: 1- směnný provoz
Počet zaměstnanců: 286 – 290 zaměstnanců
Kapacita gastro provozu: 150 osob
Počet parkovacích míst: 85
Bilance venkovních ploch: zastavěná plocha objektu, rampy, schodiště: 1 400 m2
komunikace, parkoviště a zpevněné plochy: 3 450 m2
celková plocha: 4 850 m2
Bilance vnitřních ploch: sklady: 1042 m2
technické a technologické zázemí: 1192 m2
stravovací zařízení: 237 m2
komerční plochy: 350 m2
provozní a kancelářské plochy včetně komunikací: 5 373 m2
celková plocha: 8 194 m2