Projekt čistírny odpadních vod v Kravařích připravil zlínský Centroprojekt

Výstavba ČOV Kravaře dokončena

Publikováno 10.11.2009

V úterý 3. listopadu byla v Kravařích slavnostně ukončena výstavba veřejné splaškové kanalizace a objektu čistírny odpadních vod (ČOV).

Oficiálního zakončení přímo v novém objektu v místní části Olšinky se zúčastnili zastupitelé města a přítomni byli i zástupci všech společností, které se na výstavbě podílely. Společným setkáním tak ukončili výstavbu nejvýznamnějšího a nejdůležitějšího projektu v dějinách města.

Nová kanalizace i ČOV

Pro Kravaře byla navržena nová samostatná splašková kanalizace včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky, která bude přivádět odpadní vody do nové čistírny odpadních vod. ČOV v Kravařích je mechanicko-biologická, kdy biologické procesy umožňují zejména odstranění organických látek a dusíku. Odstranění fosforu je zajištěno chemickým srážením.

V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace. Na základě podaných nabídek a návrhu hodnotící komise bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy dílo na služby správce stavby se společností Centroprojekt a o přidělení zakázky na zhotovitele stavby společnosti TCHAS Ostrava.

Parametry celého projektu

Dne 19. července 2007 byla stavba slavnostně zahájena a následně realizována dle stanoveného harmonogramu, kdy k 31. října 2009 byla realizace stavby ukončena.

Vlastní novostavba kanalizace je uložena do všech komunikací ve městě. V rámci realizace tohoto stavebního díla bylo realizováno:

  • 26 730 m gravitačních stok,
  • 1 552 m výtlačných stok,
  • 13 010 m přípojek,
  • 6 čerpacích stanic,
  • bylo také přeloženo 654 m dešťové kanalizace.

ČOV je navržena na připojení 7 500 EO s průměrným denním přítokem Q24 = 1 350 m3/den. V současné době je na novou kanalizační síť napojeno více jak 4000 obyvatel města.

Činnosti Centroprojektu byly prováděny týmem pracovníků divize Vodohospodářské stavby, z nichž čtyři vykonávali trvalý technický dozor na stavbě.

ČOV a kanalizace pro vyšší komfort

Právě letos Kravaře slaví 785. výročí svého vzniku, k tomuto krásnému milníku si tak nadělili zvýšení komfortu pro obyvatele a kvality bydlení.

Novostavbě veřejné splaškové kanalizace a objektu ČOV v Kravařích byla přidělena finanční dotace z Fondu soudružnosti ve výši 11 977 746 EUR, což představuje 80 % způsobilých nákladů projektu. Prostředky na dofinancování stavby byly zajištěny z vlastních zdrojů města prostřednictvím úvěrů.

Celkové náklady na tuto akci činily 14 970 000 EUR.

Samotný objekt čistírny je postaven za městem ve východní oblasti zvané Olšinky.