Vodohospodářská stavba roku 2010 pro Centroprojekt

Publikováno 26.5.2011

Pomyslnou třešničkou účasti na veletrhu WATENVI byl zisk ocenění za provedení stavby Čistička odpadních vod Dubenec – intenzifikace.

Realizace uspěla v kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod (investiční náklady pod 50 milionů Kč).

Parametry oceněné ČOV

Účelem stavby byla intenzifikace a rekonstrukce mechanicko-biologické ČOV na úroveň nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod (BAT). Ta zajistí splnění limitů na vypouštění odpadních vod do recipientu.

Základní technologické schéma tvoří mechanický stupeň (přítokový sběrač, oddělovač dešťových vod, lapák štěrku, mechanické předčištění a lapák písku). Dále biologický stupeň systémů R-D-N a kalové hospodářství (přebytečný biologický kal je čerpán do vodojemu, který je vybaven aeračními elementy. Po této stabilizaci je čerpán na mechanické odvodnění).

Kapacita ČOV po intenzifikaci je 3000 EO.

Investor: Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
Projektant: Centroprojekt a.s.
Zhotovitel: VHS PLUS, Vodohospodářské stavby s.r.o.
Inženýring: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.