Image spot Centroprojektu

Unikátní projekt Čistá řeka Bečva začíná

Publikováno 19.6.2014

Projekt Čistá řeka Bečva II patří svým rozsahem 177 km nových stokových sítí budovaných v 18 obcích Vsetínského okresu a celkovými náklady 1,415 mld. Kč mezi nejvýznamnější projekty v ČR realizované v současné době v rámci Operačního programu životního prostředí (OPŽP) Fondu soudržnosti EU.

Součástí Projektu je rovněž intenzifikace a rozšíření ČOV Lidečko a ČOV Velké Karlovice. Celkově bude vytvořen předpoklad pro nové připojení 14 791 obyvatel na soustavnou stokovou síť.

Naše projekční kancelář pro tento Projekt vykonává funkci vedoucího sdružení Správce stavby. Pozice Správce stavby je nejvyšší úroveň výkonu technického dozoru investora, která je vyžadována u projektů podporovaných z OPŽP a s investičními náklady vyššími jak 300 mil. Kč, při které přebírá Správce stavby komplexně povinnosti, pravomoci a zodpovědnosti investora při realizaci díla.

Tým Správce stavby pro Projekt ČŘB II tvoří celkem 23 pracovníků z tří firem sdružení, jimiž jsou Centroprojekt (14), Mott MacDonald (2) a Jančálek (7).

Projekt ČŘB II je členěn na 3 samostatné dodavatelské části (A, B, C). Pro každou část se uskutečnilo samostatné výběrové řízení na Zhotovitele, takže v současné době je projekt realizován následujícími Zhotoviteli jednotlivých částí a k tomu příslušnými technickými dozory Správce stavby.

  • A – UNISTAV + CHEMKOSTAV – (JANČÁLEK)
  • B – POOR, VHS, BERGER – (CENTROPROJEKT)
  • C – STRABAG – (MOTT MACDONALD)

Od zahájení realizace bylo zřejmé, že takto věcně rozsáhlý a dodavatelsky složitý projekt nebude možno řídit běžně používanými řídícími postupy. Bylo a je nezbytné vytvářet řady vzorových dokumentů a metodických pokynů pro sjednocení činností účastníků výstavby.

Jako velmi účelné se ukázalo zřízení speciálního elektronického úložiště všech dokumentů, které zajišťuje bezprostřední informovanosti členů týmu Správce stavby na detašovaných pracovištích týmu Správce stavby ve Vsetíně, Rožnově p. Radhoštěm a Horní Lidči.