Stane se ČOV v El Nigromante naší vlajkovou lodí v Mexiku?

Stane se ČOV v El Nigromante naší vlajkovou lodí v Mexiku?

Publikováno 19.1.2008

V rámci rozvíjející se spolupráce s našimi mexickými partnery byla v prosinci loňského roku zpracována technická variantní studie rekonstrukce stávající ČOV v Mexiku.

Přesnou lokalitou je město San Miguel de Allende a její městská část El Nigromante s cca 4 tisíci obyvateli.

Stávající čištění odpadních vod je na velmi nízké technické úrovni a nevyhovuje dnešním požadavkům jak z hlediska kapacity, tak i kvality vypouštěných odpadních vod. Návrh představuje prakticky nové čistírenské zařízení, které bude postaveno v místě stávající nefunkční čistírny.

 

Navržená ČOV je řešena jako komplexní jednotka zajišťující jak čištění odpadních vod, tak i likvidaci vzniklých kalů. Vzhledem k umístění ČOV v těsné blízkosti obytných budov jsou navržena taková opatření, kterými se negativní vliv na okolní výstavbu minimalizuje (zakrytí nádrží, čištění odsávaného vzduchu a eliminace hluku). Návrh také respektuje nedostatek vody v dané oblasti, a proto předpokládá i možnost použití vyčištěné vody pro zavlažování.

Při stavebním řešení se dbalo na sladění provozní budovy ČOV s místní architekturou. Projekt čistírny odpadních vod v mexickém městě San Miguel de Allende připravil Centroprojekt