Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod Zlín – Malenovice

Místo:
Zlín – Malenovice, Česká republika

Rok ukončení:
2010

Investor:
Vodovody a Kanalizace Zlín

Investiční náklady:
426 mil. Kč

Stupně zakázky:
všechny projektové stupně
dodávka technologie

Stručný popis stavby:
Mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 207 000 EO (biologie 108 000 EO)
Mechanický stupeň:

 • vypínací komora,
 • lapák štěrku se strojním těžením,
 • hrubé česle, měrný žlab,
 • čerpací stanice,
 • česlovna (strojní česle – 2x dvě dvojice),
 • podélné provzdušované lapáky písku – 2 koridory, (se separátorem a pračkou),
 • usazovací nádrž f 27,5 m (1 275 m3).

Biologický stupeň ČOV

 • aktivační nádrže (nově realizovaný monoblok vč. stávající nádrže) o celkovém objemu cca 26000 m3 s rozčleněním na anaerobní, denitrifikační  a nitrifikační zónu, vč. příslušných recyklů kalu  a OV
 • dosazovací nádrže – 4 ks f 25 m, o celkové ploše cca 1950 m2 a objemu cca 5000 m3
 • odtok do řeky s měřením množství
 • čerpací stanice vratného kalu a vnitřní cirkulace

Kalové hospodářství ČOV

 • primární kal z UN čerpán přímo do vyhnívací nádrže,
 • přebytečný biologický kal zahušťován v kruhové nádrži f 27,5 m se strojním stíráním a dále čerpán k vyhnívání, (variantně je možno přebytek kalu separovat společně s primárním kalem -jako směsný kal),
 • svozová jímka na dovezený kal – čerpání do VN,
 • vyhnívací nádrž f 20,0 m – 2 ks,
 • * VN 1o:objem 3 830 m3,
 • * VN 2o: objem 3 560 m3 s nasazeným plynojemem vč. strojovny s ohřevem kalu a plynovou kompresorovnou,
 • kotelna (s kotly na bioplyn a zemní plyn),
 • suchý plynojem (1100 m3),
 • odvodňování vyhnilého kalu na pásových lisech nebo odstředivkách (3 ks),
 • instalace kogeneračních jednotek 2x 125 kW s důsledným energetickým využitím bioplynu.