Hydrologické řešení průmyslové zóny Triangle

Místo:
Žatec, Česká republika

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Řešeným územím je areál bývalého vojenského letiště Žatec, kde byla realizována investiční příprava průmyslové zóny Triangle, která je postupně zainvestovávána.Cílem studie bylo navrhnout komplexní a trvalé řešení, které při zohlednění budoucího stavebního rozvoje průmyslové zóny omezí negativní dopady stavebního záboru na vyrovnanost odtokových poměrů, vodní bilanci, hydraulické zatížení recipientů a jakost podzemních a povrchových vod a umožní zároveň racionální využívání srážkových vod při užívání staveb a pozemků a při provozování výrob.
Z věcného hlediska řešení odpovídá TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami.
Řešení umožňuje, aby jednotlivé stavební investice v zóně TRIANGLE jeho převzetím samostatně vyhověly § 20 odst. 5 písm. c) vyhl. č. 501/2006 Sb. a § 6 odst. 4 vyhl. č. 268/2009 Sb.
Odvádění dešťové vody přímo do kanalizace bez zpomalení, částečného odpařování, akumulace nebo vsakovaní, je v současné době již téměř nepřípustným řešením.
Průmyslová zóna se nachází se mezi silnicemi č. 7 (Louny – Chomutov), č. 27 (Žatec – Most) a č. 250 (Žatec – Bítozeves).

Základní technické údaje:
Rozloha průmyslové zóny: 364 ha
Z toho centrální hlavní plocha: 265 ha
Staňkovický rozptyl: 32 ha
východní cíp průmyslové zóny tvaru „L“: 35,5 ha