Generel kanalizace města Zlín

Místo:
Zlín, Česká republika

Rok ukončení:
2014

Objednatel:
VaK Zlín a.s.

Provozovatel kanalizační sítě:
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Zlín

Stručný popis stavby:
V průběhu roku 2014 byla na divizi Vodohospodářské a inženýrské stavby zpracovávána zakázka „Generel kanalizace – statutární město Zlín“.
Generel kanalizace je obecně základním koncepčním materiálem, který hodnotí stávající stav kanalizace a odkanalizování města a přilehlých lokalit a určuje základní podmínky pro výhledový stav, a to z hlediska řešení stávajících nedostatků na kanalizační síti i zohlednění vlivu plánovaných rozvojových lokalit.
Podstatnou částí prací je tvorba a využití softwarového hydrodynamického simulačního modelu v prostředí MIKE URBAN.
Na spolufinancování generelu se mimo objednatele podílelo i statutární město Zlín.

Základní technické údaje:
Rozsah kanalizační sítě
jednotná: 220 km
splašková: 46 km
dešťová: 67 km
odlehčovací komory: 73 ks
čerpací stanice: 16 ks
objekty vyústění: cca 140 ks
Kapacita (ekvivalent obyvatel): 140 000 osob
Počet v současnosti připojených EO: cca 80 000