ČOV Kravaře

Místo:
Kravaře, Česká republika

Rok ukončení:
2009

Investor:
Město Kravaře

Celkové náklady:
14 970 000 EUR

Stručný popis stavby:
Pro Kravaře byla navržena nová samostatná splašková kanalizace včetně odboček pro domovní kanalizační přípojky, která bude přivádět odpadní vody do nové čistírny odpadních vod.
ČOV v Kravařích je mechanicko-biologická, kdy biologické procesy umožňují zejména odstranění organických látek a dusíku. Odstranění fosforu je zajištěno chemickým srážením.
V roce 2006 byla zpracována projektová dokumentace. Na základě podaných nabídek a návrhu hodnotící komise bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o dílo na služby správce stavby se společností CENTROPROJEKT a. s. a o přidělení zakázky na zhotovitele stavby společnosti TCHAS Ostrava.
Dne 19. července 2007 byla stavba slavnostně zahájena a následně realizována dle stanoveného harmonogramu, kdy k 31. 10. 2009 byla realizace stavby ukončena.

Základní technické údaje:
Kanalizace
Gravitační stoky: 26 730 m
Výtlačné stoky: 1552 m
Přípojky: 13 010 m
Čerpací stanice: 6
Přeložky dešťové kanalizace: 654 m
Čistírna odpadních vod
Ekvivalent počtu obyvatel: 7500 EO
Průměrný denní přítok Q24: 1350 m3/den