Centrální park ve Zlíně na Jižních Svazích – II. etapa

Místo:
Zlín, Česká republika

Investor:
Statutární město Zlín

Stručný popis stavby:
Předmětem stavby je 2.etapa Centrálního parku pro spádovou oblast sídliště Jižní svahy ve Zlíně.Park je řešen na plochách, kterým územní plán města Zlína přiřazuje funkci biokoridoru a parkové zeleně. Plochy jsou tvořeny převážně západním svahem a jsou již buď obestavěné, nebo budou v budoucnu novou zástavbou zcela sevřené.Kompozičně lze řešené území rozdělit na tři části.

  • Severovýchodní část – propojení do volné krajiny
  • Centrální část – koncentrace funkcí
  • Západní část – biokoridor a sportoviště

Všechny tři části jsou od severovýchodu k jihozápadu propojeny pohodlnou komunikací pro cyklisty a pěší, která tvoří základní komunikační a kompoziční páteř celého parku.
Obslužný objekt leží v těžišti celého parku, to znamená obou jeho etap. Tím jsou určeny také jeho funkce a význam pro řešené území. Funkční správnost umístění objektu však koliduje s požadavkem, aby se v bezprostřední blízkosti žlebu neobjevila klasická stavba. Proto je objekt řešen jako zemní stavba, uplatňující se jako architektura pouze řadou předsazených sloupů s funkcí nosičů zeleně. Obslužný objekt je víceméně vstupní bránou ve směru od zastávky trolejbusu.
Těžištěm druhé etapy je však zcela jiný prostor, označený jako „Centrální část“. Centrální část je sice také navržena jako stavební objekt, ale jeho vnější plášť vnímatelný z prostoru parku z něj vytváří přírodní útvar v podobě skal a svahů. Jde o umělou krajinu provokující lidskou fantazii.
Vnitřní prostor tvořený kruhem o průměru 50m má rozsáhlé možnosti využití v oblasti kultury, rekreace, sportu či společenského života a zábavy. Ač v parku a pod širým nebem, je toto místo uzavřeným prostorem (amfiteátr, kráter…) sevřeným čtyřmi segmenty prstenců teras o celkové výšce desetiny průměru vnitřního kruhu. Segmenty jsou od sebe odděleny čtyřmi vstupy, zcela rozdílnými ve svém výrazu i poslání. Každý segment je orientován k jedné ze čtyř světových stran a jeho vnější plášť je symbolickým vyjádřením této strany.
Severní svah je rozeklaným úbočím vybičovaným do své podoby ledem a větrem. Strmé svahy jsou zbrázděny strmými údolími spojenými klikatou úzkou stezkou. Hluboká brázda stávajícího žlebu, ponechaná ve své divokosti, je přirozeným pokračováním tohoto drsného prvku. Přesným protikladem je měkká pravidelná modelace jižního svahu s pravidelnou výsadbou stromů.
Jednoduchost, snadná čitelnost a střízlivost tvoří tady přechodový prvek mezi centrální částí parku a obytnými partery bytových domů, které tento segment uzavírají. Obdobný charakter má i strana východní, na které je svah navíc vystřídán téměř rovinnými plochami.
Opět markantním protikladem je západní segment, pojatý jako romantická krajina nadcházejícího večera. Řada skalních teras a romantických zákoutí se vypíná nad hladinou jezírka s ostrovem a mostkem. Je to místo nejlepších výhledů na okolní kopcovitou krajinu .
Severozápadní pata centrálního objektu plynule přechází do uměle vytvořené vodní nádrže, po jejíž hrázi vede páteřní komunikace. Je to místo, kterého se dotýká jak „severovýchodní část parku“, tak i „centrální a západní část parku“ a kde se potkává přírodní žleb s umělým svahem „kráteru“. Výběr tohoto prostoru vycházel ze snahy o posílení funkce vody, která je v prostoru parku naprosto nedostatečná vlivem geologického podloží. Žleb je jediným místem, kde se objevuje voda ve formě povrchové stružky. Voda vyvěrá z pomyslného prameníku (jde zřejmě spíše o vody povrchové), nicméně nad tímto prameníkem bylo navrženo místo pro zemní val, který vytvoří hráz, v jejímž tělese bude přepad ústící do stávající stružky. Dalším důležitým kritériem při výběr místa byla skutečnost, že park je či bude ze všech stran obklopen zástavbou. Prostor mezi žlebem a budoucím „kráterem“ je místo nejlépe opticky odizolované od okolních staveb.
Obdobná kritéria byla při urbanistickém konceptu použita při výběru míst pro hřiště. Tady však jde především o hluk, což v praxi znamená maximální odsunutí hřišť od obytných domů za současného využití pozemků s co nejmenším sklonem. Takováto místa jsou pouze v těsném sousedství biokoridoru kolem páteřní komunikace, v jejím úseku vedoucím od severu k jihu.
Všechny popsané body tvoří pevnou urbanistickou kostru území, která je doplněna řešením obytných parterů okolních domů, dětskými hřišti, odpočívadly, prvky drobné architektury, zelení atd., které jsou sice nedílnou součástí parku, ale v jejich umístění existuje určitá tolerance, která je nutná pro správné dokomponování prostoru při vlastní realizaci

Stavební objekty:
SO 01 – Komunikace a odvodnění
SO 02 – Veřejné osvětlení
SO 03 – Terénní úpravy
SO 04 – Vodní biotop
SO 05 – Zpevněné plochy určené pro rekreaci
SO 07/2 – Dešťová kanalizace
SO 07/3 – Splašková kanalizace
SO 08 – Obslužný objekt
SO 08/1 – Přípojka vody
SO 08/2 – Přípojka nn
SO 08/3 – Dešťová kanalizace
SO 08/4 – Splašková kanalizace
SO 09 – Rozvod vody
SO 10 – Ochrana kabelu vn
SO 11 – Příprava staveniště
SO 12 – Mobiliář