Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – obce okresu Kroměříž

Místo:
Zlínský kraj, Česká republika

Zadavatel:
Zlínský kraj

Realizace:
2017

Popis projektu:
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (dále jen PRVKZK) obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod. Je zde popisován jak stávající stav, tak i konečné návrhové řešení do roku 2030.
PRVKZK je periodicky aktualizován.
Postupně byly zpracovány aktualizace všech okresů Zlínského kraje (Zlín, Uherské Hradiště, Vsetín, Kroměříž), v roce 2017 Centroprojekt aktualizoval PRVKZK pro 80 obcí okresu Kroměříž.
Předmětné plnění zahrnovalo aktualizaci textové, tabulkové a grafické části. Textová část obsahovala charakteristiku řešeného území, stávající stav a výhled rozvoje. Tabulková část obsahovala zpracování návrhového stavu pro roky 2020, 2025, 2030. Na základě podkladů z JDTM-ZK a podkladů od obcí a provozovatelů byla postupně zpracována aktualizace stávajícího stavu vodohospodářské infrastruktury všech obcí okresu Kroměříž.