Průmyslový areál a nemocniční objekt soutěží o titul Stavba roku 2008 Zlínského kraje

Průmyslový areál a nemocniční objekt soutěží o titul

Publikováno 12.2.2009

Po loňském úspěchu v soutěži Stavba roku 2007 Zlínského kraje, kdy čestné uznání získal projekt výstavby ČOV v Lidečku, bude i letos mít Centroprojekt svá želízka v ohni.

Naše projekční kancelář do soutěže přihlásila projekt výstavby závodu OPAL Brankovice a Onkologické centrum Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně.

Výbušný areál plný rozbušek

Výstavba nového závodu Opal BrankoviceVýrobní závod v Brankovicích se zařadí do kategorie staveb realizovaných mimo území kraje subjekty sídlícími ve Zlínském kraji. Toto pravidlo účast Centroprojektu jako generálního projektanta a dodavatele stavby splňuje. Investorem byla švýcarská společnost EMS-PATVAG AG se sídlem v Domatu.

Realizace závodu proběhla ve dvou na sebe navazujících etapách. Investor upřednostnil průmyslovou zónu Brankovice před jinými lokalitami z důvodu dostatečné vzdálenosti od obytných oblastí. V závodu OPAL Brankovice se totiž vyrábí iniciátory airbagů pro osobní automobily.

Samotná projekční fáze nebyla nijak jednoduchá, jelikož se zde při výrobě používají výbušné pyroslože, které se tu i skladují. Umístění závodu, situování jednotlivých objektů a jejich dispoziční řešení muselo být odsouhlaseno Báňským úřadem v Příbrami a splňovat veškerá bezpečnostní a ochranná pásma, protože se jedná o výbušné prostředí.

Kompletní technologie výroby, míchání a skladování byla převezena z domovského závodu společnosti v Domatu.

Projekt výstavby výrobního areálu Opal Brankovice navrhl Centroprojekt Zlín

 

Při projekci a následné realizaci bylo nutno dodržet podmínky tzv. nulových otřesů, tj. že na výrobní linky nemohou být přenášeny žádné otřesy, jak z vnitřního tak i z venkovního prostředí. Areál závodu je složen ze dvou výrobně-montážních hal se sociálně administrativní přístavbou, dvou pyrotechnických budov, kde se pyrotechnické slože dávkují, a dvou železobetonových kobkových skladů pyrosloží.

Hlavní administrativní přístavba je dvoupodlažní, kde ve druhém podlaží jsou kanceláře vedení společnosti.

Dále jsou v areálu umístěny další doprovodné objekty – vrátnice, trafostanice, požární nádrž. Areál je dostatečně ozeleněný a osázený středně vzrostlými stromy a keři.

Prostor výrobního závodu je oplocen a dopravně napojen na komunikaci I. třídy č. 49.

Výstavba závodu probíhala v období září 2007 – červenec 2008 a celkové investiční náklady dosáhly výše 220,5 mil. Kč.

Pro lepší služby pacientům nový pavilon

Přístavba v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně pro II. lineární urychlovačV soutěži se objeví ještě jeden projekt, na němž se Centroprojekt podílel coby projektant, a sice Stavba onkologického centra v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Přihlašovatelem je v tomto případě generální dodavatel, jímž byla firma Manag a. s.

Stavba je součástí nemocničního areálu a zahrnuje celkovou rekonstrukci a modernizaci stávajícího pavilonu č. 21, přístavbu radioterapeutického oddělení vč. provozních souborů lékařské radioterapeutické technologie, rekonstrukci pavilonu č. 17 jako vyvolanou investici a nezbytné rekonstrukce, přeložky a nově řešené inženýrské sítě.

Účelem stavby je celková modernizace provozu onkologického centra vč. navazujících a přidružených provozů, technické zhodnocení stávajících budov pavilonů 21 a 17 vč. splnění požadavků a doporučení energetického auditu areálu nemocnice.

Přístavba v nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně pro II. lineární urychlovač

 

Objemové a architektonické řešení přístavby v sobě odráží charakter provozu a navazuje na charakteristické stavební prvky funkcionalisticky řešených budov v areálu nemocnice. Hlavní hmotu tvoří dvoupodlažní, cihelným páskem obložený kvádr, ke kterému je ze severní strany přisazena menší hmota technologického provozu, obložená ocelohliníkovými deskami.

Samotná přístavba je ze západní a z východní strany členěna pouze horizontálou pásového okna.

Celkové náklady stavební části přesáhly 187 mil. Kč. Stavba byla zahájena v září 2007 a dokončena v září 2008.