Projekt obecní ČOV ve Vnorovech

Na téma membránových bioreaktorů na čistírnách odpadních vod

Publikováno 9.10.2008

Workshop Intenzifikace čistíren odpadních vod membránovými technologiemi, kontejnerové jednotky, případové studie nabídl setkání odborníků na vodohospodářské stavby z celé republiky. Naši kolegové tak nemohli chybět.

Cílem workshopu bylo představit současný stav a blízký výhled problematiky MBR v Evropském a celosvětovém měřítku, její možné aplikace v prostředí zemí střední Evropy a vytvořit prostor pro setkání zástupců vlastníků a provozovatelů, projektantů a výzkumných pracovníků k výměně názorů na ekonomické a technické aspekty související s touto problematikou.

Za naši společnost se konference zúčastnili Ing. Jaroslav Valkovič a Ing. Miroslav Mikeš, který přednesl příspěvek k tématu Technologické potřeby pro čištění průmyslových a odpadních vod v ČR.

Membránové bioreaktory a možnosti použití

Technologie membránové separace aktivovaného kalu, běžně nazývaná jako „membránové bioreaktory“ (MBR), je kombinace čištění aktivovaným kalem se separací biologického kalu mikro nebo ultra filtrační membránou s velikostí pórů typicky od 10 nm do 0.5 µm k získání odtoku bez přítomnosti nerozpuštěných látek.

Poslední krok nahrazuje dosazovací nádrže používané v konvenčních aktivačních čistírnách, které dosahují separaci nerozpuštěných látek pouze gravitací. Fyzikální bariéra vytvořená membránovým systémem zajišťuje kompletní desinfekci vyčištěné odpadní vody.

Zajišťuje také provoz při vyšších koncentracích kalu (typicky do 12 kg/m3 namísto 6 kg/m3 u konvenčních systémů) a proto umožňuje redukovat požadovanou zastavěnou plochu nebo produkci kalu.

Avšak pro městské aplikace MBR technologie je obvykle spojena s vyššími celkovými náklady díky vyšší ceně energie. Navíc předpokládané riziko ve vztahu k ucpávání a cena výměny membrány zůstává důležitým limitujícím faktorem k její širší aplikaci.

O akci Intenzifikace čistíren odpadních vod membránovými technologiemi

Seminář se konal pod záštitou AČE ČR a vystoupili zde přední evropští odborníci z oblasti navrhování, instalací a provozem mebránové technologie. Cílem semináře bylo představit současný stav a perspektivy této technologie a seznámit se zkušenostmi z navrhování a provozování těchto zařízení. Seminář byl zcela ojedinělým zejména co se týká skladby přednášejících a bylo jej možné uspořádat vzhledem k podpoře poskytnuté evropskou komisí projektu AMEDEUS.

Setkání proběhlo 1. října v Kulturním domě ve Velkých Bílovicích.