Projekt Kauflandu Lanškroun _ CENTROPROJEKT

Kaufland v Lanškrouně vítá první nakupující

Publikováno 6.5.2015

V červenci r. 2014 jsme dokončili dokumentaci pro provádění stavby a pro výběr dodavatele stavby „CENTRUM OBCHODU A SLUŽEB, LANŠKROUN – UL. DVOŘÁKOVA – I. ETAPA“.

Projekt Kauflandu Lanškroun _ CENTROPROJEKTSoučástí akce byl rovněž výkon autorského dozoru, spoluúčast na kolaudačních jednáních a samotné kolaudaci stavby bez inženýringu. Objednatelem této části dokumentace byl Kaufland Česká republika, v.o.s..

Během měsíce srpna jsme se jako generální projektant zúčastnili jednání k výběru dodavatele stavby v sídle Kauflandu v Praze. Do prvního kola se přihlásilo 6 stavebních firem. Ze soutěže vyšla jako vítězná firma společnost Agile spol. s.r.o. z Vysokého Mýta.

Dne 15. září 2014 se konalo fyzické předání připraveného staveniště od developera (fa. ALING s.r.o.) Kauflandu. A následně Kaufland předal staveniště stavební firmě Agile spol. s.r.o. Tímto dnem také začal výkon autorského dozoru, kterého jsme se jako generální projektant pravidelně účastnili. Jednalo se účast na kontrolních dnech, zprvu jednou za 14 dní a během postupu výstavby již každý týden.

Staveniště jako takové bylo (jak se později ukázalo) dosti složité. Jednalo se prostor, kde dříve stávala rozsáhlá kotelna. Staveniště tedy bylo protkáno nefunkčními sítěmi, kolektory a základy předchozích budov. Po demolici kotelny a souvisejících staveb byly stavební materiály zrecyklovány a rozprostřeny po pozemku. Kóty stávajícího terénu tedy kolísaly v rozsahu cca 13-ti metrů. V přípravě území bylo proto nutno provést skrývku zrecyklovaného materiálu a dát pozemku finální výškový tvar.

Areál obchodního centra se nachází v intravilánu města Lanškrouna a z jižní strany je obklopen výrobním areálem. Stavba se nachází v zastavěné části obce.

Obchodní centrum je využíváno jako prodejna potravin s koncesionářskými plochami. Koncesionářské plochy v tomto případě jsou lahůdky, vinotéka a tabák. Mezi obchodním domem a ulicí Dvořákova je parkoviště pro zákazníky. V jihozápadní části pozemku se nachází zásobovací dvůr, podzemní sprinklerová nádrž a kiosková trafostanice. Architektonické řešení objektu obchodního domu Kaufland Lanškroun vychází z požadavků uživatele, který klade důraz na funkčnost objektu. Stavba je tedy navržena dle zařizovacích plánů a požadavků specifikovaných v popisu stavby KABA 2014.

Budova je tvořena jednopodlažním železobetonovým skeletem s plochou střechou. Opláštění je provedeno ze železobetonových panelů a kovových kazet. Pohledová část fasády je tvořena vlnitým SIN plechem kladeným vodorovně. Celý objekt je laděn do šedé barvy s reklamními prvky laděnými v červené barvě. Tento vzhled je pro nové objekty Kauflandu typický.

V rámci technologických objektů je zajištěno zásobování pitnou vodou z veřejného řadu města Lanškroun. Z důvodu nedostatečného přísunu vody pro požární účely je zde vybudována podzemní sprinklerová nádrž o čerpatelném objemu 420 m3 . Součástí této nádrže je vnitřní požární nádrž, která slouží k přímému zásahu hasičského sboru při případné požáru. Zbylý objem vody slouží pro zařízení SHZ uvnitř objektu. Co se týká vytápění objektu, pak je zde kombinace klasického podlahového topení a otopných těles v zázemí prodejny. Hlavní prodejní plocha a sklad jsou vytápěny průmyslovým podlahovým topením. Kaufland využívá k topení odpadní teplo ze vzduchotechniky a systému chlazení, a tím se snaží jít cestou ekologických staveb. Přívod elektřiny do objektu je zajištěn přes kioskovou trafostanici, která je umístěna na zásobovacím dvoře.

Celkový průběh stavby byl poměrně plynulý až na nenadálé události ohledně hroucení výkopů u sprinklerové nádrže. Zde bohužel byly geologické poměry horší než uváděl geologický průzkum a bylo nutné přistoupit na stavební opatření tomu odpovídající. Bylo nutné vytvořit rám ze štětovnic, který zajistil bezpečnost stavby nádrže a pohyb kolem ní. Část štětovnic musela být v zemi trvale ponechána, protože hrozilo poškození sousedního objektu. V průběhu stavby jsme dále vypracovávali dokumentaci změny stavby před dokončením a dokumentaci skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení stavby si u nás objednala stavební firma Agile spol. s.r.o. Zpracování se týkalo pouze několika díl- čích částí. Některé objekty si zajišťovala firma Agile spol. s.r.o. sama. V současné době jsme ještě byli požádáni o dopracování některých částí dokumentace skutečného stavu.

Měsíc duben byl pro tuto stavbu stěžejní. Probíhaly kolaudace vodoprávní, dopravní a stavební. Tomu předcházelo zejména v části vodoprávní zdlouhavé jednání ohledně retenční nádrže dešťových vod. Následovala velmi pečlivá funkční zkouška hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, která až na drobnosti proběhla bez problémů. Ve dnech kolaudace byly stavebním úřadem a orgánem dopravní policie zjištěny drobné nedostatky, které stavební firma během pár dní odstranila a kolaudační rozhodnutí bylo vydáno.

Dne 23. dubna 2015 byl Kaufland otevřen pro zákazníky a v současné době probíhá provoz bez omezení a problémů.

Technické parametry stavby

Zastavěná plocha: 3 740,18 m2
Obestavěný prostor: 33 474,61 m3
Prodejní plocha: 2 308,50 m2
Odstavné a manipulační plochy: 1 361,90 m2