Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy

Publikováno 7.7.2009

Máme za sebou rozsáhlý projekt, který byl úspěšně dokončen s několika měsíčním předstihem. Výsledkem projektu je mimo jiné 2 400 nově napojených obyvatel na kanalizaci.

Ve sdružení firem Centroprojekt – VRV se divize Vodohospodářských staveb podílela na skupinovém projektu „Zlepšení kvality vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“ ve funkci vedoucího týmu správce stavby. Celá realizace proběhla v letech 2007 až 2009.

Oproti původním plánům byl projekt dokončen s několikaměsíčním předstihem a sestával ze čtyř podprojektů, které řešily odvádění a zlepšení čištění odpadních vod ze stávajících kanalizačních sítí v oblasti středního povodí řeky Moravy. Jedná se o aglomerace:

  • Kojetín,
  • Hranice IV – Drahotuše,
  • Přerov,
  • Lipník nad Bečvou.

10_cistirna-odpadnich-vod-lipnik_centroprojekt

 

Celkové náklady projektu dosáhly částky 456 mil. Kč a na financování se podílela z velké části i Evropská unie prostřednictvím Fondu soudržnosti, která poskytla dotaci 214 mil. Kč. Na krytí nákladů se dále podílela i města Hranice a Kojetín. Státní fond životního prostředí ČR poskytl půjčku a dotaci na přípravu projektu. Zbylé prostředky zajistil investor Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. z vlastních zdrojů a úvěrem.

V Kojetíně byla zrekonstruována původní stoková síť a část byla nově dobudována. Dále proběhla rekonstrukce některých kmenových a hlavních uličních stok v Přerově, výstavba splaškové kanalizace v Hranicích IV – Drahotuších a rekonstruována byla také čistírna odpadních vod v Lipníku nad Bečvou.

Bylo postaveno 12,4 km a rekonstruováno téměř 7,4 km kanalizace, postaveno 5 čerpacích stanic, vybudováno cca 5,2 km veřejných částí kanalizačních přípojek a 2400 obyvatel je nově napojeno na kanalizaci.

Zhotovitelem stavby byla firma OHL ŽS, a.s. a projektantem společnost Pöyry Environment, a.s.