Tkáňové laboratoře pro NEXT-M v Brně

Ve výstavbě: Evropské centrum bioimplantologie v Brně

Publikováno 11.7.2011

Realizace nadnárodního výzkumného a výrobního centra v oblasti buněčných technologií je naší významnou zakázkou. Přesvědčte se.

Tkáňové laboratoře pro NEXT-M v BrněJednou ze stěžejních akcí poslední doby bylo zpracování projektové dokumentace ECB ve stupních DSP, DVD, DPS a dokumentace skutečného provedení stavby vč. výkonu autorského dozoru.

Zpracování dokumentace v uvedených stupních bylo ve spolupráci s firmou BLOCK a.s. Valašské Meziříčí, která jako specializovaná firma na řešení čistých prostorů a lékařských technologií byla autorem výchozí studie, která respektovala požadavky investora a byla schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL). Stavebníkem byly Národní Tkáňové Centrum, a.s. a firma PrimeCell a.s. Praha. Vzhledem k tomu, že akce je financována z fondů Evropské unie, bylo nutno dokumentaci řešit důsledně jako čtyři samostatné stavby a to:

  • „INOVACE TKÁŇOVÉHO CENTRA“ (I-NTC),
  • „NEXT-M – PRODUKTY MODERNÍ MEDICÍNY“,
  • „VÝZKUMNÉ CENTRUM BIOIMPLANTOLOGIE“ (VCB),
  • „ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM PRO I-NTC a NEXTM“ (AC), které není hrazeno Evropskou unií.

Cílem je centrum evropského významu

Dokumentace byla ve všech stupních řešena jako samostatné svazky obsahující všechny dokumenty dle platných vyhlášek a na stavby byly vydány samostatné stavební povolení a také proběhla kolaudační řízení na jednotlivé stavby.

Tkáňové laboratoře pro NEXT-M v Brně

 

Cílem je vybudování centra evropského významu, které by mělo zajistit výzkum a výrobu v oblasti buněčných technologií. Zjednodušeně lze uvést, že se jedná o prostory pro zpracování tkáňových a buněčných transplantátů, pro zpracování somatobuněčných přípravků vč. zajištění prostorů pro výzkum, vývoj a testování nových tkáňových a buněčných transplantátů a produktů tkáňového inženýrství. Součástí je i instalace tzv. pilotní nanolinky, která bude sloužit pro výrobu nanomateriálů, potřebných k výrobě léčivých přípravků.

Přizpůsobili jsme se nepřipravenému prostoru

Předmětem řešení projektu bylo dispoziční uspořádání výrobních prostor a řešení požadavků na obslužné prostory, vyplývající z potřeb vlastní technologie a řešení techniky prostředí vč. vybudování nových zdrojů médií.

Celá výstavba ECB byla řešena jako vestavba do stávající administrativní budovy „A“, která je součástí komplexu Campus Office Park v Brně – Bohunicích a je v současné době z větší části již obsazena nájemci. Prostory ECB budou také v nájmu majitele budovy. Poloha budovy je velmi výhodná z hlediska blízkosti areálu Fakultní nemocnice Brno a umožňuje potřebné vazby na provozy FN (odběry tkání apod.).

 

Nové prostory jsou umístěny v 6.NP budovy, pro umístění technického zázemí je využito ploché střechy budovy (7. NP), v malém rozsahu je využito i prostoru v podzemí. Vzhledem k tomu, že budova byla původně určena pouze pro administrativní účely, bylo nutno na střechu umístit nové zdroje, které nebyly k dispozici příp. neměly dostatečnou kapacitu (nové kotelny, kompresorovny, strojovny vzduchotechniky a chlazení a další). Ve 2.PP je umístěn nový diselagregát pro potřebu ECB a jsou zde umístěn i sklad hořlavin a sklad jiných materiálů.

Stavba pro budoucnost

Výkon autorského dozoru zajišťoval CENTROPROJEKT a.s. pravidelnou účastí minimálně jednou týdně, zpočátku výstavby 2x týdně. S ohledem na vazby na stávající řešení a mezi jednotlivými stavbami, s ohledem na náročnost vlastních technologií a všech požadavků dodavatelů bylo nutno operativně řešit vzniklé problémy.

V průběhu výstavby se potvrdilo, že se jedná o náročnou stavbu a je pouze škoda, že ne všichni zpracovatelé dokumentace měli možnost vidět na místě realizované výsledky své práce. S ohledem na charakter činností odborných pracovišť nelze předpokládat možnost přístupu veřejnosti na specializované pracoviště.

 

Díky spolupráci všech zúčastněných na projektu i na realizaci, a to především dobré spolupráci s projektantem technologie včetně techniky prostředí a generálním dodavatelem, firmou BLOCK a.s. byla stavba ECB úspěšně dokončena a vznikla tak pracoviště vybavená moderní technologií, o výsledcích jejichž práce určitě ještě veřejnost uslyší.