Průmyslová zóna Holešov _ CENTROPROJEKT

V průběhu projektu: Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov

Publikováno 13.12.2008

V prostoru budoucího areálu nyní probíhají archeologické vykopávky. V rámci záchranného výzkumu archeologové našli například sídliště ze starší doby bronzové.

Archeologové odkryli i ojedinělou hrobovou jámu s kosterními ostatky z období asi 1800 před Kristem.První fází, která probíhá nyní, je záchranný archeologický výzkum. Archeologové pracující na záchranném výzkumu na staveništi Strategické průmyslové zóny Holešov objevili sídliště ze starší doby bronzové. Nález učinili v místech, kde stavbaři kvůli budování kruhové křižovatky uvnitř zóny provádějí skrývku ornice.

Archeologové budou v odkrývání sídliště i nadále pokračovat. Musí mimo jiné zjistit, v jakém vztahu jsou nové nálezy k tamnímu rozsáhlému pohřebišti z přelomu pozdní doby kamenné a počátku doby bronzové, které patří k nitranské kultuře. Pokud se podaří spojitost mezi pohřebištěm a sídlištěm prokázat, půjde o vůbec první odkryté sídliště nitranské kultury na území Moravy.

„Zatím jsme prozkoumali asi 25 objektů, většinu z nich tvoří zásobní jámy, sila, sklípky či kulové jamky,“ poznamenal archeolog Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památkové péče Brno. Při stavbě kruhové křižovatky se podařilo odkrýt také ojedinělou regulérní hrobovou jámu s kosterními ostatky z období asi 1800 před naším letopočtem. „Podle tvaru lebky lze usuzovat na ženu, poslední slovo ale bude mít pochopitelně antropolog,“ uvedl Šmíd.

Holešovko je oblíbené místo archeologů

Lokalita, kde bude stát Strategická průmyslová zóna Holešov, je archeologům velmi dobře známa. Při výzkumech v 50. a především 60. letech minulého století zde postupně odkryli v trati Zdražilovsko rozsáhlé pohřebiště. Celkem se na ploše o rozloze přibližně půl hektaru podařilo prozkoumat 430 hrobů, z toho dva žárové a ostatní kostrové. Datovány jsou do závěru eneolitu a starší doby bronzové. Archeologové se domnívají, že nalezené sídliště s tímto pohřebištěm souvisí.

„Teď budeme sledovat skrývku zeminy v trase komunikace, která povede ze zmíněné kruhové křižovatky směrem k jihu. Domníváme se, že někdejší sídliště, jehož severní hranici jsme na kruhovém objezdu zachytili, bylo položeno na pravém břehu potoka Mojeny, tedy jižním či jihovýchodním směrem od právě prozkoumané plochy. Dá se tak předpokládat, že hustota osídlení právě tímto směrem poroste. Budeme-li mít alespoň trochu příslovečného štěstí, stojíme na prahu velmi důležitého objevu,“ konstatoval Šmíd.

Kromě toho archeologové učinili za přibližně rok své činnosti v prostorách budoucí zóny i další objevy. Našli například menší sídliště kultury zvoncovitých pohárů a na západním okraji suchého poldru pak několik pravěkých, ale dosud neprozkoumaných objektů.

Ty jsou součástí dosud neznámého sídliště, které se nachází pod plánovanou západní komunikací a s ní související čerpací stanicí. Práce na těchto stavbách začne až v příštím roce. Jeden objekt z období lužických popelnicových polí byl prozkoumán na východním okraji protihlukového valu. Jednalo se o zcela osamocenou sídlištní jámu, která pravděpodobně souvisí s rozsáhlým sídlištěm ze stejného období, zachyceného při budování kanalizace na ploše závodu TON na počátku 60. let minulého století.

Základní charakteristika průmyslové zóny Holešov

Investiční příprava území průmyslové zóny Holešov zahrnuje stavby 1-9 vodohospodářského a dopravního charakteru v celkovém investičním nákladu 711 mil. Kč:

  1. Příprava území, retence a odvod dešťových vod
  2. Přívod pitné a průmyslové vody
  3. Odvod splaškové a průmyslové odpadní vody
  4. Připojení na zemní plyn
  5. Připojení na elektřinu
  6. Připojení na telekomunikace
  7. Napojení na silniční síť
  8. Napojení na železniční síť
  9. Okružní křižovatka

Hlavní dodavatel stavby: Stavby silnic a železnic
Projektová a inženýrská činnost: Centroprojekt a.s.