Pracujeme na sanaci a rekultivaci ekologické zátěži v Mydlovarech

Publikováno 5.2.2009

Velmi zajímavou a rozsáhlou akcí, na které se v současné době podílí divize Vodohospodářské stavby, je projekt „Sanace a rekultivace staré ekologické zátěže státního podniku DIAMO v lokalitě Mydlovary“. Projekt sestává ze dvou staveb:

  • likvidace kontaminovaných objektů a ploch chemické úpravny,
  • sanace a rekultivace odkaliště K IV/D.

Stavby se nachází poblíž obce Mydlovary (okres České Budějovice). Objednatelem je státní podnik DIAMO. Správcem stavby je Sdružení Mydlovary – jehož členy jsou kromě Centroprojektu společnosti Mott MacDonald a Garnets Consulting. Vedoucím týmu správce stavby je Ing. Jaroslav Valkovič. Zhotovitelem je Sdružení Sanace a rekultivace – Mydlovary.

Stav před zahájením projektu

Odstraňované objekty se nachází v areálu bývalé chemické úpravny uranové rudy. Předmětem projektu je likvidace objektů, které byly během zpracování uranových rud v letech 1961 až 1992 kontaminovány radionuklidy, a dále sanace a rekultivace kontaminovaných ploch.

Konstrukčně se jedná o zděné objekty, betonové haly, ocelové rámové haly, dále železobetonové nádrže, monolitické jímky a válcové nádrže. Součástí kontaminovaných objektů jsou rovněž vlečkové koleje a nadzemní vedení.

Cílem projektu je snížení rizik současného stavu

Účelem likvidace objektů, sanace a rekultivace okolních ploch, je snížení rizika kontaminace areálu úpravny pro její okolí s cílovým limitem dávkového příkonu gama záření ve výši 0,7µGy/hod.

Cílem navrhované sanace a rekultivace odkaliště K IV/D je zamezení prašnosti, radonové výdajnosti v území a rovněž omezení množství srážkových vod vstupujících do odkaliště.

Stavba řeší konečné úpravy terénu tak, aby byl zajištěn w z lokality a zároveň tak, aby byl terénními úpravami minimálně dotčen naplavený materiál. Stavba dále řeší provedení technické a biologické rekultivace. Rekultivované plochy budou zatravněny pro cílové využití jako louky případně pastviny. Rozloha odkališť činí 32 ha.

Kroky vedoucí k dosažení stanovených cílů

Koncepce řešení sanace a rekultivace spočívá v zamezení dotace povrchových vod do tělesa odkaliště, převrstvením těsnící a krycí vrstvou a odvedení povrchových vod mimo prostor odkaliště. Skladba krycího systému v rámci projektu úplného dokončení sanace odkaliště zahrnuje:

  • odstranění rudelárního porostu, úpravu – přetvarování povrchu umožňující odvedení povrchových vod,
  • úpravu pláně pod těsnící vrstvu zhotovení těsnící vrstvy z minerálního materiálu o tl. 0,4 m na celé ploše 32 ha,
  • zhotovení drenážní vrstvy pouze v nejnižších místech odkaliště,
  • zhotovení obtokových kanálů pro odvedení povrchových vod z území kalojemu,
  • zhotovení krycí ochranné a navazující oživitelné rekultivační vrstvy o tl. 1,0 m biologickou rekultivaci pro extenzivní zemědělské využití.

Projekt byl oficiálně zahájen 5. listopadu loňského roku, plánovaný termín dokončení je říjen 2010. Realizace fyzických prací byla zahájena 14. ledna 2009 po nezbytných administrativních úkonech, jakou jsou např. pasportizace dotčených komunikací, předání a převzetí staveniště, vydání rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, bouráním stavebního objektu SO 101 Vědeckotechnický pavilon a pokračuje SO 302 Mlýnice a sklad koulí.

Celková cena díla dosahuje výše 680 milionů Kč a projekt je finančně podporován z Operačního programu Životního prostředí.