Rekonstrukce energetického zdroje zlepší životní prostředí v Benešově

Publikováno 20.11.2015

Na konci října 2015 se uskutečnilo kolaudační řízení na stavbě „Rekonstrukce energetického zdroje MTZ Benešov, ulice Pražská“.

Ve stávající parní kotelně na spalování topného oleje byly rekonstruovány parní kotle na teplovodní kotle a palivo olej bylo nahrazeno zemním plynem.

Tím došlo k úsporám tepla a především k podstatnému snížení emisí SO2 a CO. Zároveň došlo k úsporám nákladů při výrobě tepla, neboť zemní plyn je levnější než topný olej. Vzhledem k aktuálním potřebám tepla, které je dodáváno do okolních bytů a provozoven, byl instalovaný výkon kotelny snížen z 18,2 MW na 10,5 MW (tři kotle po 3,5 MW).

Ve druhé etapě výstavby byla do stávající parní výměníkové stanice umístěna umístěna nová kogenerační jednotka od firmy TEDOM o tepelném výkonu 1757 kW a o elektrickém výkonu 1 560 kW. Využitím zemního plynu ke kogenerační výrobě elektřiny a tepla (KVET) došlo k úsporám primární energie.

Tím, že byly instalovány také dvě akumulační nádrže o objemu po 80m3, je zajištěno pro letní období zásobování lokality teplem jen z provozu kogenerační jednotky (v podstatě využití odpadního tepla). Tržby za vyrobenou elektrickou energii vylepšují hospodaření Městských tepelných zařízení s.r.o. Benešov, které jsou provozovateli zdroje, a umožňují uvažovat o snížení cen tepla pro obyvatelstvo.

Vyrobená elektrická energie je vyvedena přes novou trafostanici do distribuční sítě ČEZ-Distribuce kabelovým vedením vn. Vyřizování možnosti připojení na distribuční síť ČEZ bylo při získávání
stavebního povolení velmi náročné a dlouhé.

Centroprojekt zajišťoval celou zakázku

Jak bylo konstatováno při kolaudačním řízení, naměřené hodnoty hluku i emisí při skutečném provozu potvrdily, že předpokládané hodnoty jsou plněny pod stanovenými limity a je možné přejít ze zkušebního provozu na provoz trvalý.

Dokumentaci pro studii proveditelnosti, územní řízení, stavební povolení, dokumentaci pro výběr dodavatele, dokumentaci pro provádění stavby a veškerou inženýrskou činnost zajišťoval CENTROPROJEKT GROUP a.s.