Vodojem a vodovodní infrastruktura v Kazachstánu

Místo:
Aksai, Kazachstán

Celkové náklady:
3,5 – 4 mil. USD

Stupně zakázky:
geologický průzkum staveniště
dokumentace pro stavební povolení
tendrová dokumentace
realizační dokumentace
provozní řád pro trvalý provoz 

Stručný popis stavby:
Součástí stavby byla celková rekonstrukce zhlaví stávajících vrtů určených k využívání spodních vod, včetně oplocení, elektroinstalace, potrubí, armatur a zařízení sloužících k přenosu informací do vodárenského závodu Bestau.
Zároveň byla realizována nová zhlaví na nevyužívaných vrtech, u kterých byl vydán souhlas k využívání.
Provrtání a vystrojení výpažnicí vrtů částečně zasypaných, které byly určeny závěry hydrogeologického průzkumu.
Byly vybudovány nadzemní linky VN se sloupovými transformovnami k nově vystrojovaným vrtům.
Zároveň proběhla realizace nových výtlačných řadů do areálu vodárenského závodu Bestau od stávajících vrtů, kde fyzický stav stávajících potrubí nevyhovuje požadavkům na dopravu vody a od nově využívaných vrtů.
Proběhla také výstavba nové čerpací stanice pro dopravu veškeré vody z vodárenského závodu Bestau do věžového vodojemu umístěného před spotřebištěm s filtrací vody ze Žarsuatského přivaděče. Zde byly instalovány měřiče množství přitékající vody s hygienickým zabezpečením veškeré vody dopravované do spotřebiště s elektrorozvodnou, zázemím pro obsluhu a provozní mísnosti.
Pro skladování chloru s technologií jeho dávkování byla postavena nová samostatná budova.
Stávající akumulační nádrže ve vodárenském závodu Bestau byly opraveny.
Přívodní potrubí mezi čerpací stanicí Bestau a věžovým vodojemem bylo postaveno zcela nově.
Z dálky viditelnou stavbou je ocelový věžový vodojem.
Zároveň proběhla výstavba dvou řadů vodovodního potrubí z věžového vodojemu dvěma samostatnými linkami do staré a nové části města Aksaje.