Rozšíření ČOV pro pekárnu Zelená Louka

Místo:
obec Herink u Prahy, Česká republika

Investor:
Pekárna Zelená Louka, PENAM

Popis stavby:
Cílem stavby bylo rozšíření čistírenských kapacit stávající ČOV za účelem možnosti čištění navýšeného množství odpadních vod vznikajících z rozšířeného provozu pekárny o novou linku na toastové chleby.
Výstavbě nové ČOV předcházelo doplnění výrobního areálu o novou dešťovou zdrž, ve které dochází k vyrovnání odtoku dešťových odpadních vod, jejichž špičkový odtok je oproti stávajícímu stavu výstavbou nových zpevněných ploch a nových budov výrazně vyšší.
Základní podmínkou investora byl fakt, že během výstavby nové čistírny musela být zachována v plném rozsahu funkce původního čistírenského zařízení, které bylo následně zapracováno do struktury nové rozšířené ČOV.  Zrekonstruované objekty původních ČOV slouží jako rezervoár vyčištěné odpadní vody pro případ nutnosti ředění  nátoku příliš koncentrovaných odpadních vod z výroby, část je využívána jako havarijní nádrž při signalizaci zhoršené kvality přiváděných odpadních vod, které by mohly ohrozit čistírenský proces nové čistírenské linky. Ve stávající provozní budově je umístěno dočišťovací síto pro zlepšení odtokových parametrů odtékajících vyčištěných odpadních vod dosazovacích nádrží. Čistírenské zařízení je též doplněno o strojní zahuštění vznikajících přebytečných kalů.(sítopásový lis)
Vzhledem k malému prostoru určeného investorem k výstavbě ČOV a skutečnosti, že během výstavby musela být plně funkční stávající ČOV a výstavba probíhala přímo v areálu potravinářského závodu, bylo provádění nových čistírenských objektů a propojovacích potrubí velmi náročné. Návrh ČOV byl realizován ve spolupráci s dodavatelem technologické části ČOV firmou AQUAFLUID s.r.o.
Nová čistírna byla navržena úsporně dle nejnovějších poznatků v oblasti čistírenských technologií. Použitím moderního řídicího systému byla minimalizována spotřeba elektrické energie a umožněna možnost okamžité reakce obsluhy při nepředvídaných událostech.