Projekt rekonstrukce ulice Ševcovská ve Zlíně (3. a 4. etapa)

Investor:
Statutární město Zlín

Město:
Zlín, Zlínský kraj, Česko

Počet parkovacích míst:
III. etapa: 11 podélných a 16 kolmých míst
IV. etapa: 11 podélných a 6 kolmých míst

Popis projektu:
Náš projekt měl za úkol navrhnout rozšíření parkovacích možností pro osobní vozidla obyvatel v řešeném území. Byla provedena rekonstrukce místních asfaltových komunikací v ul. Ševcovská, dlážděných chodníků a dlážděných vjezdů k sousedním nemovitostem.
Navrhovaný stav
Pojížděný povrch rekonstruované vozovky místní komunikace v ul. Ševcovská je asfaltový. Niveleta vozovky se v max. možné míře přizpůsobila stávajícím výškovým úrovním. Příčný sklon rekonstruované asfaltové vozovky je jednostranný v hodnotě 2%
Podél obou stran vozovky se vytvořily podélná, případně kolmá parkovací a odstavná stání. Povrch parkovacích a odstavných ploch je bezprašný – z prefa betonové mrazuvzdorné dlažby 200/200/80mm.
Odstavné a parkovací plochy jsou zrealizovány jako podélná dle ČSN 73 6056 pro osobní automobily, tzn. že šířka stání je 2,00 m a délka stání je 5,75 m (couvání).
Část odstavných a parkovacích ploch je pak zrealizována jako kolmé pro osobní automobily, tzn. že u kolmých stání je šířka stání 2,50 m (rozšíření u krajních stání o 25cm) a délka stání je 5,00m. Veřejný chodník zůstal zachován, pouze se vyměnila pochůzí dlažba.