ČOV Mladá Boleslav

Místo:
Mladá Boleslav, Česká republika

Rok ukončení:
1996

Investor:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s.

Investiční náklady stavby:
313 mil. Kč

Projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Mechanicko-biologická ČOV je určena pro společné čištění splaškových, průmyslových a dešťových odpadních vod z části městské aglomerace Mladé Boleslavi, Kosmonos a textilního závodu Tiba Josefův Důl.
Do trvalého provozu byla čistírna odpadních vod uveden v roce 1996 zprovozněním čistírenských zařízení pro čištění městských splaškových odpadních vod.
Čistírna je navržena pro kapacitu 108 633 ekvivalentních obyvatel, což výhledově zabezpečuje další rozvoj v severních oblastech města a v příměstských částech Mladé Boleslavi.
Mechanicko-biologická čistírna, aktivace s částečnou nitrifikací, zabezpečující odstraňování organického znečištění a částečného odstraňování dusíku a fosforu.
Skladba:

 • šneková čerpací stanice, hrubé předčištění,
 • lapáky písku,
 • odlehčovací komora,
 • dešťová zdrž,
 • usazovací nádrže,
 • aktivační nádrže,
 • dosazovací nádrže,
 • měrný objekt – měření vyčištěných odpadních vod,
 • dmychárna,
 • zahušťovací nádrže na kaly,
 • kalové hospodářství s vyhřívanou anaerobní stabilizací kalu a mechanickým odvodňováním,
 • plynojem se strojovnou,
 • výtopna,
 • provozní budova ČOV,
 • dílny, sklady, nádrže.

Základní technické údaje:
Množství OV (projekt):
Qd: 30 624 m3/d
Q24: 354 l/s
Qmax.: 541 l/s
Qmin: 251 l/s
Znečištění OV (projekt):
Počet ekv. obyvatel: 108 633 EO
BSK5: 6 518 kg/d
NL: 4744 kg/d
Čisticí efekt ČOV na BSK5: 94%
Kvalita vyčištěné vody (zkušební provoz v letech 1995 – 96):
BSK5: 19,0 mg/l
CHSKCr: 63,0 mg/l
NL: 12,0 mg/l