Rozšíření a intenzifikace ČOV Lidečko

Místo:
Lidečko, Česká republika

Rok ukončení rozšíření:
2015

Investor:
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Generální projektant:
CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Stručný popis stavby:
Tato čistírna odpadních vod byla realizována v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. Předmětem zakázky byla intenzifikace a rozšíření stávající ČOV.
Stavba byla podpořena Operačním fondem životního prostředí (OPŽP) Fondu soudružnosti EU.

Základní technické údaje:
Nová kapacita ČOV: 6 810 EO
Původní kapacita ČOV: 5000 EO