Ohlédnutí za projektem „Nová válcovna – Fatra, a.s.“

Publikováno 19.8.2019

Již tři roky uplynuly od zahájení projekčních prací na projektu „Nová válcovna – Fatra, a.s.“ v areálu společnosti Fatra Napajedla.

Během tohoto období proběhla řada činností, je za námi vidět kus dobře odvedené práce a představy investora se zhmotnily do reálných, z větší části již fungujících celků.

Momentálně se nacházíme v bodě, kdy všechny stavební objekty jsou stavebně dokončeny, jsou předány do užívání investorovi a probíhá odstraňování vad a nedodělků a příprava ke kolaudaci hlavního bloku.

 

 

Technologická zařízení

Mezi technologie, které vyžadovaly stavební úpravy a nové objekty, patří drticí linka v budově  34. Ta je plně v provozu od poloviny roku 2018. Technologie převíjení a balení instalovaná v objektech v Zóně B je plně v provozu od začátku roku 2019.

Vzhledem k náročnosti celé investiční akce, kdy výstavba probíhala v samém srdci výrobního areálu za plného provozu, s přímým dopadem stavebních prací na výrobní provoz – bez přerušení výroby! – proběhla realizace ve velmi krátkém období 2 let.

Práce byly zahájeny v květnu 2017 demolicí přístavku budovy 25a a ukončení stavebních prací proběhlo v únoru 2019. Montážní práce na technologických linkách ve výrobní hale byly ukončeny v květnu 2019.

 

 

Celkové investiční náklady:

Realizace: cca 1,460 mld. Kč
Náklady na stavební část: cca 516 mil. Kč
Náklady na technologie: cca 969 mil. Kč (všechny PS, včetně výrobních zařízení, chladicí věže, úpravna vody, kotelna HTM, atd.)
Celkové náklady na projekt: 25,8 mil. Kč

Další realizované projekty

Vedle nové válcovny byla v průběhu května uvedena do provozu také úpravna vody. Projektantem i zhotovitelem této investiční akce s názvem „Zásobování podzemní vodou“ byl také Centroprojekt, Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost.

Pavel Macho

 

Ocenění Stavba roku Zlínského kraje pro válcovnu Fatry a koupaliště Riviéra