Kam pro zkušenosti? Na exkurzi, říkají dopraváci

Kam pro zkušenosti? Na exkurzi, říkají dopraváci

Publikováno 21.10.2014

Dne 10. října skupina Dopravních staveb navštívila stavbu nového vjezdu do areálu Toma Otrokovice.

Toto území patří k nejprůmyslovějším oblastem Zlínského regionu a je centrem zdejších podnikatelských aktivit, kde sídlí nejen Toma samotná, ale i řada dalších firem. Nevýhodou tohoto areálu však je, že bezprostředně sousedí s centrem města.

Nárůst dopravy a s ním související zatížení přilehlých obytných čtvrtí zvýšenými emisemi CO2 a zejména hlukem vyžadovalo urychlené řešení. To byl hlavní důvod, proč byla zahájena výstavba nového vjezdu do areálu, který je situován mimo obytnou oblast. Realizuje jej firma EUROVIA CS, závod Zlín.

Realizaci stavby řídí hlavní stavbyvedoucí Ing. Miroslav Lajda. Toho jsme navštívili a požádali jsme jej o zodpovězení několika otázek.

Co je hlavním předmětem výstavby?

Do původního Baťova areálu Tomy vedou dva stávající příjezdy, z nichž ten pro nákladní dopravu prochází obytnou částí města Otrokovic. Z důvodu převedení této těžké nákladní dopravy a snížení výfukových emisí, hlukové zátěže i prašnosti obtěžující obyvatele se město Otrokovice rozhodlo pro vybudování nového vjezdu do areálu mimo zastavěné území.

Projektant zvolil pro vybudování příjezdu vhodnou lokalitu v severní části města od stávající silnice I/55 přesně v místě, kde ŘSD realizuje směrovou úpravu (narovnání trasy) této silniční komunikace. Na tuto komunikaci bude nový vjezd napojen styčnou křižovatkou.

Komplikací bylo, že mezi silnicí I/55 a výrobním areálem Tomy se nachází trať železničního koridoru Přerov – Břeclav. Tuto frekventovanou železniční trať č. 330 bylo nutno překonat.

Jak již jsem zmínil, předmětem díla bylo jednak přeložení původní komunikace I/55, s tím související přeložky vodovodu DN 600 v délce 570m, dále vytvoření nové místní komunikace – příjezdu do areálu Toma, výstavba nového železničního mostu a s tím související přeložky drážních kabelů. Dále jsou to pak běžné dokončovací práce, ke kterým patří konečné terénní úpravy či náhradní výsadba zeleně v prostoru staveniště.

Kdo je investorem akce a jaké jsou její náklady?

Stavbu financují dva různí investoři. Prvním z nich je ŘSD v případě přeložky silniční komunikace I/55. Nový vjezd do areálu Tomy pak hradí město Otrokovice. Celkové náklady této akce činí zhruba 108 mil. Kč bez DPH.

Co je klíčovou stavbou díla?

Klíčovou stavbou díla bylo vybudování železničního mostu, který vjezd podchází. Mohu říci, že Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) povolila vybudovat železniční most pouze za částečného omezení vlakové dopravy z důvodu důležitosti a intenzity provozu na této trati.

Most byl proto budován po polovinách, vždy pro jednu traťovou kolej. To kladlo značný důraz na bezpečnost a rychlost provedení mostu i použité technologie. Obě poloviny nového mostu byly zhotoveny v předstihu mimo železniční těleso a příčným posunem následně vysunuty do své definitivní polohy. Povrch mostu byl poté vystrojen kolejovým svrškem a železniční trať byla ihned zprovozněna.

Jaké zajímavé technologie byly při výstavbě použity?

Zejména byla použita beraněná kotvená larsenová stěna, která držela polovinu provozované železniční trati. Dále pak byly realizovány vrtané piloty, na kterých je most založen.

Náročný byl samozřejmě i samotný příčný zásun mostu – ten tvoří železobetonový monolitický polorám, který se s pomocí hydraulických pístů nadzvedl a posunul do definitivní polohy.

Vyžádala si výstavba mostu i zavedení dopravních omezení?

Při jeho výstavbě byly zapotřebí dvě železniční výluky. Jedna trvala 27 dnů a druhá 21 dnů pro opačný směr. To je velmi krátký termín z důvodu vysokých finančních nákladů připadajících na každý den výluky.

Kdo akci zajišťuje a kolik lidí se na výstavbě podílí?

Akci realizuje sdružení firem pod vedení EUROVIA CS společně se členem sdružení firmou GJW Praha, která realizovala železniční svršek.

Ostatní stavební práce jsme realizovali vlastními silami zlínského závodu EUROVIA CS, případně se subdodavateli. Na stavbě se pracovalo nepřetržitě na směny, stavbu zajišťovali střídavě 4 stavbyvedoucí a 10 až 20 pracovníků podle složitosti stavebních prací.

Kdy bude dílo zprovozněno?

Stavba byla zahájena na jaře roku 2014 a termín zprovozně- ní je listopad 2014. Úplné dokončení včetně terénních a vegetačních úprav je plánováno na jaro 2015.

Děkujeme za rozhovor a přátelské přijetí.