Čištění odpadních vod s využitím energie slunce

Publikováno 22.11.2018

Za standard dnes považujeme osazení střech čistíren odpadních vod fotovoltaickými panely na výrobu elektřiny. Tuto energii pak spotřebují především dmychadela, která jsou na ČOV v téměř nepřetržitém provozu.

Vzhledem k tomu, že rozpustnost kyslíku klesá s teplotou OV, je paradoxně v horkých letních dnech třeba více energie pro zajištění požadovaného vnosu kyslíku.

 

Tato aplikace se jeví jako životaschopná v době, kdy je kladen důraz na maximální využití vlastní elektrické energie a minimalizaci přetoků proudu do sítě.

Pozornost je nutno věnovat jižní orientaci střechy, s případným odklonem od jihu nezanedbatelně klesá produkce vyrobené elektrické energie. Optimálním řešením pro kontrolu vyrobené energie a provoz zařízení je datové úložiště, které je dostupné online.

Sklon panelů je zásadní

Optimální sklon střechy pro využití fotovoltaických panelů je 33°, se sklonem pod 25° výkon výrazně klesá. Orientačně lze konstatovat, že plocha 5,5 m2 panelů generuje při optimálních podmínkách výkon 1 kW.

Ročně lze na této ploše uvažovat výtěžnost 1,1 MWh.

Kolik mě to bude stát?

Investiční náklady se pohybují v rozmezí 45 – 50 tisíc Kč bez DPH za kW instalovaného příkonu dle typu použitých komponent.

Návratnost je závislá na sazbě za odběr elektrické energie ze sítě. Je však zřejmé, že vzhledem ke spotřebě elektřiny na ČOV je u tohoto typu zařízení návratnost významně příznivější než např. u rodinných domů, kde je nutno energii nákladně akumulovat.

Životnost fotovoltaických panelů je zhruba 25 let.

Řeknete světu, jak se díváte na udržitelnost

Mimo nezanedbatelné finanční úspory při provozu ČOV svědčí tento způsob využívání energie slunce i o ekologickém chování stavebníka.